04-02-2022, version 5

 

Husdyrgødningsbekendtgørelsens kapitel 9

Drift og vedligeholdelse, §§ 23-24

Krav til drift og vedligeholdelse af anlæg

Reglerne i bekendtgørelsens kapitel 9 (§§ 23 og 24) fastsætter krav til drift og vedligehold af de anlæg, der er nævnt i kapitel 4-8. Det vil sige stalde, læskure, løbegårde og lignende indretninger, gødningsopbevaringsanlæg, ensilageopbevaringsanlæg, møddinger m.v.

Disse anlæg skal renholdes og vedligeholdes, herunder beskyttes mod tæring, så de altid overholder bekendtgørelsens krav.

Kommunen skal, i forhold til beholdere til flydende husdyrgødning m.m., være opmærksom på, at rødder fra træer kan påvirke tankens styrke. Derfor bør kommunen være opmærksom på, at træer af en hvis størrelse og afstand fra beholderen, kan bevirke, at rødder fra træerne vokser ind i tanken og påvirker tankens vedligeholdelsestilstand. Bevoksning tæt på beholderen, der består af buske uden kraftigt rodnet, vil normalt ikke påvirke tanken.

Når beplantning sker i passende afstand fra beholderen, kan der uden større risiko accepteres både træer og buske. Træer med udpræget horisontal rodudvikling, for eksempel poppel, pil, bøg og rød-el, bør derimod undgås tæt på beholderen, eller de bør fjernes inden de bliver store, og kan påvirke beholderens vedligeholdelsestilstand. Ved gyllelaguner bør der være en afstand på minimum 10 meter til træer for at undgå rodindtrængen i membranen/drænrørene.

Opbevaringsanlæg for husdyrgødning, ensilagesaft og restvand skal tømmes så ofte, at de ikke løber over.

Den driftsansvarlige skal benytte møddingspladsen på en måde, så gødningen ikke flyder uden for pladsen, eller der er risiko for det. På en møddingplads med randbelægning må der ikke lægges gødning på randbelægningen.

På et ensilageopbevaringsanlæg med randbelægning må der ikke lægges ensilage på randbelægningen. På et ensilageopbevaringsanlæg med vulst må man ikke lægge ensilage på den del af ensilageopbevaringsanlæggets bund, der ligger 2 meter eller nærmere vulsten.