04-02-2022, version 4

Husdyrgødningsbekendtgørelsens kapitel 5

Kapacitet af gødningsopbevaringsanlæg m.v., §§ 10 og 11

Fastlæggelse af kapacitetsbehov

§ 10

Bedrifter, der oplagrer husdyrgødning,  ensilagesaft eller restvand, skal have nok opbevaringskapacitet til, at der kan ske udbringning i overensstemmelse med reglerne i gødningsanvendelsesbekendtgørelsen og til, at udnyttelsen af næringsstofindholdet i gødningen opfylder kravene i gødskningsbekendtgørelsen (bekendtgørelse om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække).

På ejendomme med dyrehold skal opbevaringsanlæg til husdyrgødning dog mindst have en kapacitet svarende til 6 måneders tilførsel.

Bestemmelsen er formuleret, således at det fremgår, at kravet om tilstrækkelig kapacitet gælder for alle bedrifter, der oplagrer husdyrgødning, ensilagesaft eller restvand, mens reglerne om opgørelse af tilførsel af husdyrgødning alene er relevante for ejendomme, der producerer husdyrgødning, det vil sige ejendomme med dyrehold.

Normalt behov for kapacitet

Den tilstrækkelige opbevaringskapacitet vil for husdyrgødning normalt svare til mindst 9 måneders tilførsel. Dog normalt mindst 7 måneders tilførsel for kvægbrug, hvor mindst 2/3 af kvælstoffet i husdyrgødningen produceres af kvæg, der går ude i sommerhalvåret.

Minimumskapacitet

Kravet om tilstrækkelig kapacitet gælder for alle bedrifter, der oplagrer husdyrgødning, ensilagesaft eller restvand.

Der skal som minimum altid være kapacitet til 6 måneders tilførsel af oplagret husdyrgødning på ejendomme med dyrehold.

Reglerne om opgørelse af tilførsel af husdyrgødning er kun relevante for ejendomme, der producerer husdyrgødning – Det vil sige ejendomme med dyrehold.

Det kan f.eks. være kødkvæg, der går ude en stor del af året. Her skal opbevaringskapaciteten mindst svare til den periode, hvor dyrene er på stald. Hvis dyrene går ude en stor del året, vil 6 måneders tilførsel være tilsvarende mindre.

Selv om en aftale om gødningsopbevaring omfatter hele gødningsproduktionen, skal der på ejendommen, hvor gødningen produceres, være visse muligheder for opbevaring af gødningen for at sikre mod svigtende afhentning.

Opgørelse af kapacitetsbehovet

Tilførslen opgøres som den mængde husdyrgødning, der produceres i det givne tidsrum, beregnet ud fra, at dyrene er på stald, og hvad der ellers tilføres anlæg til opbevaring af husdyrgødning, restvand og ensilagesaft.

Ved opgørelsen af kapacitetsbehov kan fast husdyrgødning opbevaret i overensstemmelse med husdyrgødningsbekendtgørelsens § 12, stk. 2, eller i henhold til en dispensation meddelt efter reglerne i § 12, stk. 3, dog fraregnes.

Det er landmanden, der over for kommunen skal dokumentere, hvor stor en tilførsel, der sker til gødningsopbevaringsanlægget. Vejledende værdier for mængden af produceret husdyrgødning fremgår af normtal fra Aarhus Universitet her.

På den enkelte bedrift kan man opgøre den længste periode i hvilken, der ikke må udbringes husdyrgødning ved overholdelse af udbringningsreglerne i gødningsanvendelsesbekendtgørelsen.

Ved fastlæggelsen af den tilstrækkelige opbevaringskapacitet skal der f.eks. tages højde for, at jorden kan være frossen i længere tid end sædvanligt. Hvis landmanden ikke tager højde for, at der kan være år med længere tids frost (eller andre naturlige variationer), så er opbevaringskapaciteten ikke tilstrækkelig. Miljøstyrelsen anbefaler derfor en opbevaringskapacitet på mindst 7 måneder, selv om der i bekendtgørelsen er fastsat et minimum på kun 6 måneder.

Kravet om tilstrækkelig kapacitet gælder for alle bedrifter, der oplagrer husdyrgødning, ensilagesaft eller restvand, mens reglerne om opgørelse af tilførsel af husdyrgødning alene er relevante for ejendomme, der producerer husdyrgødning, det vil sige ejendomme med dyrehold. 

Opgørelse af lagerkapaciteten

§ 10

Når lagerkapaciteten fra et opbevaringsanlæg skal beregnes, medregnes både ydre anlæg og lagerkapaciteten i staldene. Ydre anlæg er f.eks. gyllebeholder, opsamlingsanlæg (herunder fortank), ajlebeholder, møddingsaftbeholder og møddingplads. Lagerkapacitet i staldene udgøres af f.eks. gyllekanaler og -kældre og oplag af dybstrøelse.

Når kapaciteten af oplagring af dybstrøelse inde i stalden skal beregnes, skal der tages hensyn til udmugningshyppigheder. 

Opbevaringsaftaler

Kravet om tilstrækkelig opbevaringskapacitet kan opfyldes ved levering af husdyrgødning eller til opbevaring på andre ejendomme eller levering til fælles biogasanlæg, gødningsbehandlingsanlæg eller gødningsopbevaringsanlæg.

Sådanne opbevaringsaftaler skal have en varighed af mindst 5 år.

Der skal foreligge en skriftlig aftale, og kopi af aftalen skal indsendes til kommunen. Hvis ejendommen, der modtager gødningen, ligger i en anden kommune, skal denne kommune også orienteres om aftalen.

Kommunen kan fastsætte nærmere krav til aftalernes udformning.

SEGES har udarbejdet en standardkontrakt for aftale om opbevaring af husdyrgødning, som kan anvendes af abonnenter på landbrugsinfo.dk.

Dokumentation for opbevaringskapacitet

§ 11

Hvis der foretages ændringer, som har indflydelse på kapaciteten, jf. § 10, skal den ansvarlige for driften udarbejde en opgørelse over den nye samlede opbevaringskapacitet.

Opgørelsen over den samlede opbevaringskapacitet og kopi af opbevaringsaftaler efter § 10, stk. 4, skal opbevares i 5 år efter aftalens udløb og kunne forevises på forlangende til kommunen i forbindelse med kontrol.

I praksis bruger både landmænd og kommuner systemer, der let kan foretage de nødvendige beregninger, for at kunne vurdere om opbevaringskapaciteten er tilstrækkelig. Beregningerne kan f.eks. foretages ved hjælp af regneark udviklet af SEGES, kombineret med det vejledende hjælpeværktøj til opgørelse af maksimalt antal dyr pr. m2, som er beskrevet nærmere i afsnittet ”kom godt i gang” - Tilsyn. Vær opmærksom på, at antallet af dyr kan variere, og at skemaet over det maksimale antal dyr i hjælpeværktøjet skal bruges vejledende.

Er opgørelsen ledsaget af en konsulenterklæring, er det tilstrækkeligt, at opgørelsen indeholder oplysninger om størrelsen af opbevaringsanlægget, samt oplysninger om, hvorvidt der er indgået aftaler om opbevaring af husdyrgødning på anden ejendom, herunder levering til fælles biogasanlæg m.v.

Konsulenten skal i så fald erklære, at ejendommens husdyrgødning, med den opgjorte kapacitet, kan anvendes i overensstemmelse med kravene til udnyttelse af næringsstoffer og regler om udbringning.