Husdyrgødningsbekendtgørelsen, Kapitel 19, §§ 85-90

Ikrafttrædelses-, ophævelses- og overgangsbestemmelser

Husdyrgødningsbekendtgørelsen trådte i sin nuværende version i kraft den 1. august 2017.

For virksomheder, der ved bekendtgørelsens ikrafttræden havde en godkendelse efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 5 eller en tilladelse eller godkendelse efter husdyrgodkendelseslovens §§ 10-12 eller § 16, træder husdyrgødningsbekendtgørelsens bestemmelser i stedet for godkendelsens eller tilladelsens vilkår, i det omfang bekendtgørelsens bestemmelser er mere vidtgående end vilkårene.

Anmeldelser og ansøgninger om dispensation, som er indgivet til kommunalbestyrelsen før den 1. august 2017, behandles efter de hidtil gældende regler.

Overgangsreglen vedrørende bredden af gødningsrender på pelsdyranlæg er beskrevet i vejledningen til kapitel 16 (Link til afsnit i vejledningen til kapitel 16, der har underoverskriften "gødningsrender".)