Husdyrgødningsbekendtgørelsen, kapitel 18, § 84

Straffebestemmelser

Overtrædelse af husdyrgødningsbekendtgørelsen kan medføre straf i form af bøde. Hvis der er tale om overtrædelser, der er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og der ved overtrædelsen er voldt skade eller fremkaldt fare på natur m.v., eller der er opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel ved overtrædelsen er det muligt at skærpe straffen til 2 års fængsel.