Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies
02-10-2017, version 1

Husdyrgødningsbekendtgørelsen, kapitel 17, §§80-83

Administrative bestemmelser

Klage over afgørelser

§ 80

Kommunens afgørelser efter husdyrgødningsbekendtgørelsen kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. 

Tilsyn og håndhævelse

§ 81

Kommunernes tilsynsforpligtigelse

For tilsyn, håndhævelse m.v. gælder reglerne i miljøbeskyttelseslovens kapitel 9 og reglerne i husdyrbruglovens kapitel 5. Det betyder, at kommunerne som hovedregel er tilsynsmyndighed. Se dog nedenfor om Landbrugs- og Fiskeristyrelsens tilsynspligter.

Landbrugs- og Fiskeristyrelsens tilsynsforpligtigelse

Landbrugs- og Fiskeristyrelsen udfører tilsynet med overholdelsen af følgende regler:

  • Reglerne i § 32, stk. 8, om at gødning m.m. ikke må udbringes i 2 meter bræmmerne langs vandløb og søer (jf. vandløbslovens § 69 stk. 1)
  • Reglerne om husdyrefterafgrøder i kapitel 12, harmoniregler, fosforarealkrav og fosforlofter i kapitel 13 bortset fra § 50 vedrørende fosforlofter for bedrifter, der ikke har et gødningsregnskab, og bestemmelsen i bilag 2, nr. 9, litra b, for så vidt angår opbevaringskapacitet for gødning, samt kapitel 14 om fosforregnskabsreglerne overholdes.

Byggeblade og miljøteknologi 

§ 82

Byggeblade, der fraviger kravene i husdyrgødningsbekendtgørelsen

Miljøstyrelsen kan godkende, at der i landbrugets byggeblade fastsættes nærmere angivne driftsforskrifter, der fraviger kravene i §§ 5-32 og 71-74, for anlæg, herunder staldsystemer. Opførelse og drift af anlæg i overensstemmelse med godkendte byggeblade er lovligt.

Landbrugets Byggeblade er en serie informationsblade udviklet af SEGES med direkte anvisninger på landbrugsbyggeri m.v. Enkelte af byggebladene er godkendte til at fravige fra ovennævnte bestemmelser. Se byggeblade godkendt af Miljøstyrelsen.

Dispensation til udvikling af miljøteknologi

Miljøstyrelsen kan meddele dispensation fra bestemmelserne i §§ 5-32 og 71-74 til forsøgs-, test- udviklings- og demonstrationsprojekter med henblik på udvikling (test og dokumentation) af miljøteknologi til husdyrbrug.