02-02-2022, version 7

Husdyrgødningsbekendtgørelsens kapitel 1

Undtagelser fra anvendelsesområdet for lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v., § 1

Indledning

Den første husdyrgødningsbekendtgørelse er fra 1986, og den blev udstedt med hjemmel i miljøbeskyttelsesloven. Hovedfokus med den daværende bekendtgørelse var at mindske direkte tab af næringsstoffer fra produktion, opbevaring og anvendelse af husdyrgødning og ensilage m.v. til omgivelserne, primært vandmiljøet, samt at mindske generne for personer, der boede i nærheden af husdyrbruget.

Der er senest gennemført en større ændring af husdyrbrugloven i 2017. Før da hed loven husdyrgodkendelsesloven. Ændringen blev bl.a. gennemført som opfølgning på Fødevare- og landbrugspakken. Ved ændringen blev en række generelle regler indført i husdyrgødningsbekendtgørelsen med henblik på at varetage det miljøhensyn, som tidligere indgik som vilkår vedrørende udbringning på arealerne i miljøgodkendelser og tilladelser m.v. af husdyrbrug. I forbindelse hermed blev bl.a. reglerne i den tidligere pelsdyrbekendtgørelse integreret i husdyrgødningsbekendtgørelsen.

Siden hen er reglerne om anvendelse af husdyrgødning blevet udskilt af husdyrgødningsbekendtgørelsen og flyttet over i gødningsanvendelsesbekendtgørelsen. Det skete pr. 1. august 2021.

Husdyrgødningsbekendtgørelsen er senest ændret ved bekendtgørelse nr 2243 af 29/11/2021. Bekendtgørelsens væsentligste ændringer omfatter blandt andet justering af bekendtgørelsens anvendelsesområde for hundehold, ophævelse af reguleringen af afgasset vegetabilsk biomasse, dispensationsmulighed for dyreparker og institutioner fra bekendtgørelsens § 4, stk. 1, og husdyrbruglovens § 6, stk. 1, undtagelse af ridehaller fra krav om fast bund og afløb i § 8, stk. 1 og delvis implementering af byggeblade, der fraviger kravet om fast bund og afløb for visse dyretyper.

Husdyrgødningsbekendtgørelsens regler har sammenhæng med regler i mange andre regelsæt, og de indgår som en del af den regulering, der beskytter grundvand, overfladevand, jord, undergrund, natur og naboer m.v. mod forurening og gener forbundet med hold af husdyr og opbevaring af husdyrgødning.

Store dele af nitratdirektivet er således implementeret i husdyrgødningsbekendtgørelsen. Nitratdirektivet har til formål at nedbringe og forebygge vandforurening forårsaget eller fremkaldt af nitrat, som stammer fra landbruget.

Husdyrgødningsbekendtgørelsen gælder umiddelbart. Den finder altså anvendelse så snart, at betingelserne i § 2 er opfyldt.

Husdyrgødningsbekendtgørelsen finder først og fremmest anvendelse på ejendomme med erhvervsmæssigt dyrehold eller på ejendomme, der opbevarer eller anvender husdyrgødning svarende til produktionen fra et erhvervsmæssigt dyrehold.

Videre finder husdyrgødningsbekendtgørelsen anvendelse på jordbrugsvirksomheder, altså virksomheder, der er registreret efter § 2 i gødskningsloven, hvorved bl.a. også større planteavlere, der ikke producerer eller anvender husdyrgødning, er omfattet af bekendtgørelsen.

Reglerne vedrører hovedsageligt opbevaring af husdyrgødning, afgasset vegetabilsk biomasse, ensilagesaft og restvand.

Formålet med husdyrgødningsbekendtgørelsen er at sikre en miljømæssig forsvarlig opbevaring af husdyrgødning m.v. for at undgå miljømæssige konsekvenser for overfladevand og grundvand, natur og naboer m.v.

Formålet opnås ved en lang række forskellige regler, herunder bl.a. krav til indretning af stalde, placering af anlæg og opbevaring af husdyrgødning m.v.

Undtagelser fra husdyrbruglovens anvendelsesområde

§ 1

Husdyrbrugloven finder anvendelse på husdyrbrug, husdyranlæg, gødnings- og ensilageopbevaringsanlæg og andre forhold forbundet med husdyrhold.

Husdyrbruglovens regler finder kun anvendelse på dyreklasserne fugle (aves) og pattedyr (mammalia). 

Husdyrbrugloven og de bekendtgørelser, der er udstedt i medfør af bemyndigelsesbestemmelser i husdyrbrugloven, herunder husdyrgødningsbekendtgørelsen, finder således ikke anvendelse på f.eks. krybdyr, fisk og insekter. 

Ejendomme med ikke-erhvervsmæssigt dyrehold og ejendomme, hvor der alene anvendes eller opbevares husdyrgødning i mængder svarende til et ikke-erhvervsmæssigt dyrehold, er undtaget fra loven. Dette gælder dog ikke jordbrugsvirksomheder.

Landbrug under grænsen for anvendelsesområdet reguleres derimod af miljøbeskyttelsesloven, herunder navnlig miljøaktivitetsbekendtgørelsen for så vidt angår ikke-erhvervsmæssige dyrehold.

Husdyrbrugloven finder ikke anvendelse på bl.a. zoologiske haver, cirkusser, dyrehold på politigårde og dyrehospitaler.

Endelig finder kapitel 3 (Godkendelser og tilladelser m.v.) og kapitel 4 (Påbud, forbud og revurdering) i husdyrbrugloven ikke anvendelse på dyrearterne hunde og katte.

Henvisning til yderligere materiale

Om lovens anvendelsesområde henvises i øvrigt til bemærkningerne til lovforslag nr. 114 af 12. januar 2017, navnlig pkt. 5.1.3 i de almindelige bemærkninger og bemærkningerne til lovforslagets § 1, nr. 5.