06-09-2018, version 2

Husdyrgodkendelsesbekendt-
gørelsen kapitel 9, § 17

Afprøvning af miljøeffektive teknologier eller teknikker

Kort om anmeldeordningen

Anmeldeordningen vil give mulighed for at afprøve ny miljøeffektiv teknologi eller teknik med henblik på optagelse på Miljøstyrelsens Teknologiliste. Med teknologier menes en fysisk installation som f.eks. et forsuringsanlæg eller et luftrensningsanlæg. Med teknik menes f.eks. en særlig managementpraksis som f.eks. hyppig udslusning af gylle eller hyppig udmugning. Dokumentationskravene er de samme, uanset om der er tale om en teknologi eller en teknik. Afprøvningen skal foregå i eksisterende stalde og opbevaringsanlæg. Der kan foretages flere anmeldelser efter § 17, hvis betingelserne i bestemmelsen kan overholdes i forhold til den enkelte anmeldelse.

Hvem kan bruge ordningen?

Anmeldeordningen gælder for husdyrbrug, som har en tilladelse eller godkendelse efter §§ 10-12 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug eller en godkendelse eller tilladelse efter §§ 16 a eller 16 b i husdyrbrugloven.

Betingelser i ordningen (§ 17, stk. 2-9).

Betingelserne i ordningen skal være opfyldt. Det er kommunen, der vurderer, om det er tilfældet. Det kan være nødvendigt at indhente yderligere oplysninger fra landmanden eller landmandens konsulent eller teknologiproducenten/branchen for at kunne vurdere dette på et tilstrækkeligt grundlag. Der skal i vurderingen tages hensyn til, at testen skal kunne gennemføres realistisk, herunder at dokumentationen er valid og kan leve op til testkravene efter Miljøstyrelsens retningslinjer. Hvis kommunen vurderer, at det ikke er muligt at gennemføre testen indenfor rammerne i anmeldeordningen, kan det være nødvendigt at træffe afgørelse om, at det i stedet er en godkendelsespligtig aktivitet.

Emissionerne fra husdyrbruget må ikke øges (§ 17, stk. 2-4 og stk. 7)

Staldsystemer og dyretyper må ikke ændres, og afprøvningen må ikke give anledning til øgede emissioner af ammoniak og/eller lugt, jf. stk. 2. Dette gælder for hele husdyrbruget, dvs. både staldafsnit og gødningsopbevaringsanlæg.

For at kunne sandsynliggøre dette overfor kommunen skal der sammen med anmeldelsen vedlægges en såkaldt vejledende udtalelse fra Miljøstyrelsen, jf. stk. 7. I den vejledende udtalelse vil Miljøstyrelsen efter indstilling fra MELT (Miljøstyrelsens udvalg for miljøeffektive teknologier) fastsætte en forventet effekt som kommunen kan bruge i deres sagsbehandling. Den vejledende udtalelse vil basere sig på teknologiproducentens/branchens foreløbige dokumentation. Udtalelsen gives til teknologiproducenten/branchen, og det vil fremgå af udtalelsen, hvilken lokalitet (adresse) den omfatter. I den vejledende udtalelse vil der desuden være en vejledning til kommunen om det nærmere indhold af udtalelsen, som kan anvendes i den konkrete sag. Miljøstyrelsen anbefaler, at kommunen følger den fastsatte effekt i den vejledende udtalelse.

For husdyrbrug, som er tilladt eller godkendt efter de tidligere gældende regler i husdyrbruglovens §§ 10-12, må dyreholdets størrelse og den enkelte produktionsgren ikke øges. Det følger af stk. 3. For husdyrbrug, som er godkendt eller tilladt efter §§ 16 a eller 16 b i husdyrbrugloven, må produktionsarealet ikke øges, og anvendelsen af produktionsarealet må ikke ændres, jf. stk. 4.

Afstandskrav (§ 17, stk. 5)

Afprøvningen skal ske mindst 100 m fra beboelsesbygninger på ejendomme uden landbrugspligt i en samlet bebyggelse i landzone, som ikke er ejet af den ansvarlige for driften af husdyrbruget, forudsat at der inden for en afstand af 200 m fra denne beboelse ligger mindst 7 beboelsesbygninger uden landbrugspligt, som ikke er ejet af den ansvarlige for driften af husdyrbruget. Om forståelsen af samlet bebyggelse henvises i øvrigt til vejledningen til kapitel 13 om § 31 og svar fra Helpdesken af 8. november 2017 om samlet bebyggelse (link).

Endvidere skal afprøvningen ske mindst 100 m fra de områder, der er nævnt i § 6, stk. 1, nr.  1-2, i husdyrbrugloven, og fra kategori 1-, 2- og 3-natur samt andre ammoniakfølsomme naturtyper, som indgår i udpegningsgrundlaget for internationale naturbeskyttelsesområder. Afstanden beregnes fra kanten af det staldafsnit, hvor afprøvningen sker, til kanten af naturområdet.

Krav til nødvendigt byggeri (§ 17, stk. 6) 

Hvis det er nødvendigt at opføre byggeri for at afprøve teknologien, er der fastsat grænser for byggeriets størrelse på henholdsvis 250 m2 og 500 m2, alt efter om byggeriets udformning er som beskrevet i bekendtgørelsens stk. 6 nr. 3. Desuden må byggeriet ikke indebære ændringer, hvor der sker renovering af eksisterende stalde eller ændring til staldsystem med øget ammoniakemission eller have væsentligt ændrede afkastforhold til følge.

Udtalelse fra Miljøstyrelsen(§ 17, stk. 7)

En anmeldelse skal vedlægges en udtalelse fra Miljøstyrelsen, hvori teknologien eller teknikkens forventede effekt m.v. er vurderet.

Afslutning af afprøvningen (§ 17, stk. 8 og 9) 

Afprøvningen skal være afsluttet senest 3 år efter, at kommunen har truffet afgørelse efter anmeldeordningen. Kommunen kan forlænge afprøvningsperioden med op til et år.

Det byggeri, der måtte være opført, skal være fjernet senest 3 måneder efter, at afprøvningen er afsluttet, medmindre byggeriet er opført i overensstemmelse med stk. 6, nr. 3, litra b, eller kommunalbestyrelsen, inden 3 måneder efter at afprøvningen er afsluttet, har modtaget en ansøgning om godkendelse eller tilladelse af byggeriet efter §§ 16 a eller 16 b i husdyrbrugloven. Hvis en ansøgning om godkendelse eller tilladelse efter 1. pkt. ikke imødekommes, skal byggeriet fjernes senest 3 måneder efter, at sagen er afgjort med et afslag.

 

Versionshistorik

Dette er den nyeste version af artiklen

Se flere