21-06-2023, version 4

Husdyrgodkendelsesbekendt-
gørelsen, kapitel 7, § 15

Anmeldeordning for skift mellem dyretyper

Kort om anmeldeordningen

Anmeldeordningen giver mulighed for at skifte dyretype eller ændre i produktionsformen inden for en dyretype. For at benytte anmeldeordningen, skal visse betingelser være opfyldt. Der kan for hvert staldafsnit anmeldes skift i dyretype. Det kan man gøre, hvis man ønsker at ændre dyretyperne på husdyrbruget. 

Ordningen giver endvidere mulighed for at ændre visse produktionsformer inden for en dyretype, som ikke er muligt indenfor den eksisterende godkendelse eller tilladelse. Det vil sige ændringer, der ikke er bagatelagtige og derfor i forvejen tilladt indenfor den eksisterende tilladelse eller godkendelse. Det kan f.eks. være væsentlige ændringer i afgangsvægten for slagtesvin.

Hvem kan bruge ordningen?

Anmeldeordningen gælder for husdyrbrug, som ikke er godkendt eller tilladt efter §§ 16 a og 16 b, dvs. lovligt eksisterende husdyrbrug. Ordningen omfatter således husdyrbrug, der har en godkendelse eller tilladelse efter de tidligere gældende regler i husdyrbruglovens §§ 10-12, en godkendelse efter miljøbeskyttelseslovens § 33, eller som er anmeldt eller lokaliseringsgodkendt efter husdyrgødningsbekendtgørelsen m.v.

Forskellige skift i dyretype (§ 15, stk. 2)

Det er kun muligt at skifte dyretype inden for 5 kategorier af dyr:

 1. Andet kvæg end malkekøer samt får, geder eller heste.
 2. Malkekøer
 3. Slagtesvin, smågrise eller søer
 4. Slagtekyllinger, høns eller andet fjerkræ
 5. Mink eller andre kødædende pelsdyr.

Der kan skiftes mellem dyretyper inden for samme kategori. Det er således muligt at skifte mellem slagtesvin og smågrise, der begge er omfattet af gruppe 3, eller mellem får og heste, der begge er omfattet af gruppe 1.

Det er også muligt at skifte fra de dyretyper, der er omfattet af gruppe 3-5, til dyretyper omfattet af gruppe 1 eller 2. F.eks. kan der skiftes fra slagtesvin i gruppe 3 til malkekøer i gruppe 2.

Endelig er det muligt at skifte fra malkekøer til dyretyper i gruppe 1. Det er således muligt at skifte fra malkekøer til ammekøer med tilhørende kalve, kvier og stude.  Opdræt omfatter både hundyr og handyr, dvs. f.eks. både kvier og slagtekalve indtil slagtning.

Kategorierne er fastsat med udgangspunkt i omfanget af gener og emissioner, som de forskellige dyretyper kan give anledning til. Derfor kan man altid skifte til dyretyper i gruppe 1, fordi andet kvæg end malkekøer samt heste, får eller geder ofte har en mere ekstensiv karakter og generelt er forbundet med færre gener end f.eks. malkekøer eller slagtesvin. Omvendt er det ikke muligt at skifte fra ammekøer til malkekøer eller fra opdræt fra ammekøer til opdræt fra malkekøer.

Krav til reduktion af antallet af dyrenheder (§ 15, stk. 3-4 og stk. 6 samt stk. 7, 2. og 3. punktum)

Det er som udgangspunkt et krav for anvendelse af anmeldeordningen, at der samtidig med skiftet i dyretype m.v. sker en reduktion i antallet af dyreenheder i hvert staldafsnit. For at vurdere den nødvendige reduktion, er det derfor også nødvendigt at fastlægge den eksisterende lovlige produktion.

Fastlæggelse af den eksisterende lovlige produktion

Det centrale er at fastlægge den eksisterende lovlige produktion, hvilket efter omstændighederne kan være anderledes end den faktiske produktion og drift. Med den lovlige, eksisterende produktion forstås den produktion (art, omfang, anvendelse af staldafsnit m.v.), som er lovlig på anmeldelsestidspunktet i henhold til det aktuelle retsgrundlag. Det er en forudsætning, at retten ikke er bortfaldet i henhold til kontinuitetsbrudsreglerne. Der henvises herved også til husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 29, stk. 3, om fastlæggelse af nudrift, jf. vejledningen til kapitel 13. For så vidt angår kontinuitetsbrudsreglerne henvises til vejledningen til kapitel 19.

Betingelserne i § 15, stk. 3-4 og stk. 6 samt stk.7, 2. og 3. pkt., forudsætter, at den eksisterende lovlige produktion er fastlagt i dyreenheder (DE). I tilfælde, hvor husdyrbruget er reguleret af en godkendelse eller tilladelse efter de tidligere gældende regler i husdyrbruglovens §§ 10-12, vil den lovlige produktion – omregnet til DE – fremgå af godkendelsen eller tilladelsen. I tilfælde, hvor et husdyrbrug er etableret i henhold til regler, der gjaldt før husdyrbruglovens ikrafttræden den 1. januar 2007, fremgår der ikke nødvendigvis et maksimalt antal DE af husdyrbrugets konkrete retsgrundlag. I sådanne tilfælde kan der med udgangspunkt i det såkaldte afklaringsnotat ske omregning til DE ud fra den tilladte dyretype og tilladt antal dyr, inkl. præciseringer i forhold til vægt, alder eller mælkeydelse.

Omregningen til DE sker ved anvendelse af den omregningsfaktor, som var gældende på tidspunktet, hvor produktionen blev tilladt, dvs. på tidspunkt for anmeldelsen, tilladelsen eller godkendelsen m.v., der udgør det aktuelle retsgrundlag, jf. § 15, stk. 9. Det fremgår af den husdyrgødningsbekendtgørelse, der var gældende på tidspunktet for ansøgningen om tilladelse efter § 10 eller godkendelse efter §§ 11 og 12, hvilke omregningsfaktorer, der var gældende.

Kravet til reduktion

I forbindelse med et skift af dyretype skal der som hovedregel ske en reduktion af antallet af dyreenheder med 50 %. Det følger af § 15, stk. 3. For hvert af de staldafsnit, som anmeldelsen af skift i dyretype omfatter, skal antallet af dyreenheder således halveres.

For nogle dyr er det dog tilstrækkeligt med en reduktion på 30 % (§ 15, stk.4). Det drejer sig om

 • ­skift til får, geder eller andet kvæg end malkekøer fra søer eller smågrise,
 • ­skift til kvier og stude fra malkekøer eller
 • ­skift til smågrise fra slagtesvin.

Af stk. 6 fremgår desuden, at der er krav om reduktion med

 • mindst 5 pct. ved ­skift fra Jersey til tung race for malkekøer
 • mindst 15 pct. ved skift fra tung race til Jersey for andet kvæg end malkekøer

Af stk. 7, 2. og 3. pkt. fremgår, at ved skift efter stk. 4, nr. 2 eller stk. 5, nr. 2 samtidig med skift mellem tung race og Jersey gælder kravet i stk. 6, nr. 1 eller nr. 2, som et yderligere reduktionskrav.

Efter august 2018 er anmeldeordningen således suppleret, sådan at der også kan skiftes fra tung race til Jersey, og fra Jersey til tung race. For at sikre, at produktionsarealet ikke forøges som følge af skiftet og under overholdelse af dyrevelfærdsreglerne, er det en betingelse, at der sker en reduktion af antal dyreenheder på 5 pct. ved skift fra Jersey til tung race for malkekøer og 15 pct. ved skift fra tung race til Jersey for andet kvæg end malkekøer. Ved andre skift mellem tung race og Jersey, end nævnt ovenfor, må antallet af dyreenheder ikke øges.

Dette betyder, at der ved skift fra malkekøer til kvier og stude, hvor der efter stk. 4 gælder et reduktionskrav på 30 pct., gælder efter stk. 7 et yderligere reduktionskrav på 5 pct., hvis der samtidig skiftes fra Jersey til tung race. Det yderligere reduktionskrav beregnes som supplerende reduktion efter reduktionen på 30 pct.Ved skift fra slagtekalve til kvier, jf. stk. 5, nr. 2, gælder der efter stk. 7, et reduktionskrav på mindst 15 pct., hvis der samtidig skiftes fra tung race til Jersey.

Krav til at antallet af dyreenheder ikke øges (§ 15, stk. 5 og stk. 7, 1. punktum samt stk. 8)

Af stk. 5 fremgår, at antallet af dyreenheder ikke må øges ved skift fra:

 • ammekøer, får eller geder til kvier og stude
 • slagtekalve til kvier

Af stk. 7, 1. punktum fremgår at antallet af dyreenheder ikke må øges ved andre skift mellem tung race og Jersey end i stk. 6.

Det fremgår af stk. 8, at antallet af dyreenheder ikke må øges ved ændringer i alder og vægt inden for samme dyretype.

Det skal dog her tilføjes, at en mindre ændring af f.eks. afgangsvægten for slagtesvin, smågrise eller slagtekalve i forhold til angivelserne i retsgrundlaget ofte kan betragtes som en bagatel, der kan foretages umiddelbart, så længe antallet af dyreenheder er uændret, jf. afklaringsnotatet.

Øvrige krav (§ 15, stk. 10)

De anmeldte skift m.v. skal i øvrigt ske inden for rammerne af husdyrbrugets retsgrundlag (det tilladte eller godkendte antal dyr), og der må ikke foretages andre godkendelsespligtige ændringer m.v., herunder renovering af staldene, f.eks. ændringer i gulvprofil. Ændringer, der kræver godkendelse eller tilladelse efter §§ 16 a eller b, kan således ikke anmeldes.