Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, kapitel 19, §§ 47-49

Husdyrbrugloven § 59 a

Helt eller delvis bortfald af afgørelser

En godkendelse, tilladelse eller afgørelse efter anmeldelse bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 6 år efter, at afgørelsen er meddelt. En afgørelse, der er udnyttet, kan senere bortfalde, hvis den ikke udnyttes i en periode på 3 år (kontinuitetsbrud).

Bortfald som følge af manglende udnyttelse

En godkendelse eller en tilladelse efter husdyrbruglovens §§ 16 a eller 16 b bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 6 år efter, at godkendelsen eller tilladelsen er meddelt.  Hvis godkendelsen eller tilladelsen kun er udnyttet delvist, bortfalder den del, der ikke er udnyttet. Det følger af § 59 a, stk. 1, i husdyrbrugloven. Efter bekendtgørelsens § 47, stk. 1, gælder der tilsvarende regler for afgørelser om anmeldelser efter § 19, stk. 3.

Samme regler om udnyttelse gælder for godkendelser og tilladelser efter §§ 10, 11 eller 12 i den tidligere gældende husdyrbruglov, og for udnyttelse af afgørelser om anmeldelser efter tidligere gældende regler. Dette følger af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 48, stk. 1 og stk. 3.   Det er dog en betingelse, at godkendelsen, tilladelsen eller afgørelsen efter anmeldelse ikke er bortfaldet efter de regler, der var gældende før 1. august 2017. Det betyder, at der forud for 1. august 2017 skal være indgået en retligt bindende aftale med håndværkere eller entreprenører om udførelse af bygge- eller anlægsarbejdet, herunder være fastsat et tidspunkt for det. I givet fald vil udnyttelsesfristen overgå til de 6 år, som er indeholdt i husdyrbrugloven og bekendtgørelsen. Hvis dette alene er sket for en del af projektets vedkommende, vil den 6 årige frist gælde for denne del, mens den øvrige del vil være bortfaldet efter reglerne i den tidligere gældende husdyrbruglov.

Hvis der er tale om godkendelse, tilladelse eller anmeldelse af et byggeri, anses afgørelsen for udnyttet, når byggeriet faktisk er afsluttet. Det følger af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 49, stk. 1.

Hvis afgørelsen ikke omfatter opførelse af byggeri, anses afgørelsen for at være udnyttet, når det, der er truffet afgørelse om, er gennemført. Det følger af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 49, stk. 2. Det kan eksempelvis dreje sig om et skift i dyretype eller et skift i miljøteknologi.  Her vil udnyttelse være sket, når det anmeldte rent faktisk er gennemført.

Der skal ikke fastsættes vilkår om udnyttelse i den konkrete godkendelse eller tilladelse, idet dette er reguleret af de generelle regler i husdyrbrugloven og bekendtgørelsen.

Håndhævelse

Reglerne om helt eller delvist bortfald af afgørelser håndhæves af kommunerne som led i det øvrige tilsynsarbejde på landbrugsområdet. Via byggesagen vil kommunen have et godt grundlag for at vide om byggeriet er afsluttet, herunder om der er sket en afslutning i henhold til byggelovens bestemmelser herom eller regler udstedt i medfør heraf. Der kan være udstedt en ibrugtagningstilladelse eller være foretaget en anmeldelse. I alle tilfælde vil der være pligt til at afgive oplysninger til kommunen med henblik på ajourføring af BBR. I sidste ende vil det dog bero på kommunens vurdering af, om byggeriet er afsluttet herunder evt. i tilknytning til et fysisk tilsyn. Hvis byggeriet rent faktisk konstateres afsluttet, uden at de relevante bestemmelser i byggeloven, eller bestemmelser udstedt i medfør heraf, er overholdt, vil fristen for udnyttelse være afbrudt.

I situationer hvor afgørelsen ikke omfatter opførelse af byggeri som f.eks. ved skift i dyretype kunne dokumenteres ved eksempelvis slagteriafregninger, afregning for levering af mælk til mejeri, kvittering for køb af dyr og foderstoffer mv. Tilsvarende kan indrapporteringer til gødningsregistreret bidrage til at tegne et billede af produktionsomfanget.

Hvis der er tale om skift af miljøteknologi kan dette f.eks. dokumenteres med faktura for indkøb og installation af den nye teknologi eller i form af logbøger, kontrol- eller servicerapporter, der ifølge bekendtgørelsens bilag 4 og de vejledende vilkår for egenkontrol i Teknologibladene skal opbevares på husdyrbruget i fem år. I sidste ende kan forholdene verificeres ved fysisk tilsyn.

Bortfald som følge af at produktionen ikke opretholdes i tilstrækkelig grad (kontinuitetsbrud)

En udnyttet godkendelse, tilladelse eller afgørelse efter anmeldelse kan bortfalde helt eller delvist, hvis den efterfølgende ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år. Det følger af husdyrbruglovens § 59 a, stk. 2, og bekendtgørelsens § 47, stk. 2 og § 48, stk. 2 og 3. 

I forhold til godkendelser, tilladelser eller afgørelser efter anmeldelse, hvor produktionstilladelsen er meddelt i m2 produktionsareal, forudsætter udnyttelse, at mindst 25 % af det godkendte, tilladte eller anmeldte produktionsareal udnyttes driftsmæssigt, og at den driftsmæssige udnyttelse ikke på noget tidspunkt ophører i 3 på hinanden følgende år. Driftsmæssig udnyttelse kræver, at der er dyr på produktionsarealerne svarende til mindst 50 % af det mulige ifølge dyrevelfærdskravene eller andre krav f.eks. økologiregler, som husdyrbruget er underlagt.

Godkendelser, tilladelser og anmeldelser meddelt efter reglerne før 1. august 2017, samt anmeldelser efter dette tidspunkt vedr. husdyrbrug med en godkendelse eller tilladelse efter §§ 10 – 12 i den tidligere gældende husdyrbruglov eller en godkendelse efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 5, vil have en produktionstilladelse i antal dyr/DE/Kg dyr/ydelse mv.  I forhold til den 3-årige frist anses udnyttelse for at være sket, når der faktisk opretholdes en produktion på mindst 25 % af det tilladte eller godkendte antal dyr, kg dyr/DE/ydelse. Dette fremgår af bekendtgørelsens § 48, stk. 2.

For så vidt angår den 3-årige frist i forhold til anmeldeordningerne i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens §§ 10-18 skelnes der derudover mellem, om det anmeldte giver anledning til at opføre et produktionsareal eller til at indsætte dyr. Hvis der kan opføres produktionsareal, skal mindst 25 % af produktionsarealet været taget driftsmæssigt i brug. Med driftsmæssig brug menes, at der på det pågældende areal produceres mindst 50 % af det mulige inden for rammerne af dyrevelfærdskrav eller andre relevante krav. Hvis der opnås ret til at indsætte dyr, skal mindst 25 % af det mulige antal dyr være indsat. Dette fremgår af § 47, stk. 2.

Hvis der ikke er tale om en af de to situationer, som f.eks. ved drift af en halmlade, vil det bero på en konkret vurdering, om afgørelsen er helt eller delvist bortfaldet. Det afgørende vil her være, om der er væsentlige hensyn til omgivelserne, der taler for, at retten er bortfaldet, hvilket umiddelbart må forventes at være sjældent forekommende, da der typisk ikke ville være væsentlige gener forbundet med drift af disse bygninger m.v.

Håndhævelse

Det nærmere indhold af tilsynet med, om der har været opretholdt en produktion i tilstrækkeligt omfang, afhænger af den konkrete situation.

Hvis det er et spørgsmål om at undersøge, om der har været driftsmæssig udnyttelse af mindst 25 % af produktionsarealerne eller udnyttelse af mindst 25 % af produktionstilladelsen meddelt i antal dyr, kg dyr/DE/ydelse, vil det efter omstændighederne være hensigtsmæssigt at bede om dokumentation for slagteriafregninger, afregning for levering af mælk til mejeri, kvittering for køb af dyr og foderstoffer mv. Tilsvarende kan indrapporteringer til gødningsregistreret bidrage til at tegne et billede af produktionsomfanget.