16-06-2023, version 4

Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, kapitel 18, § 57

Samtidighed i afgørelser

Når et husdyrbrug samtidig med en ansøgning om godkendelse eller tilladelse til etablering, udvidelse eller ændring efter §§ 16 a eller 16 b i husdyrbrugloven ansøger om godkendelse af andre aktiviteter, skal kommunalbestyrelsen træffe afgørelserne samtidigt. Det følger af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 57.

Ansøgeren skal i forbindelse med ansøgning om godkendelse eller tilladelse efter husdyrbrugloven oplyse, om der samtidig indgives ansøgning om andre aktiviteter, som skal have en godkendelse eller tilladelse efter anden lovgivning, herunder miljøbeskyttelsesloven eller regler udstedt i medfør af miljøbeskyttelsesloven. Dette oplysningskrav fremgår af bekendtgørelsens § 5.

Formålet med oplysningskravet er bl.a. hensynet til, at kommunen kan vurdere den samlede miljøpåvirkning, herunder de formål, der er nævnt i § 1 i husdyrbrugloven. F.eks. vil både husdyrbruget og eventuelle andre aktiviteter kunne medføre en miljøpåvirkning fra lugt, støj og støv.

Oplysningskravet har endvidere sammenhæng med kravet om, at myndigheder, der træffer afgørelse om samme husdyrbrug efter husdyrbrugloven og miljøbeskyttelsesloven eller regler udstedt efter disse love, skal koordinere afgørelserne. Kravet følger af § 68 i husdyrbrugloven. I afgørelser vedrørende husdyrbrug er kommunen dog ofte eneste myndighed, selv om sagsbehandlingen kan foregå i forskellige dele af forvaltningen.

I tilfælde, hvor der er fastsat regler om maksimal sagsbehandlingstid for en eller flere afgørelser, kan det i visse tilfælde betyde, at kommunen må træffe afgørelserne på forskellige tidspunkter. Det gælder f.eks. kravet om en maksimal sagsbehandlingstid på 90 dage for projekter, der er screeningspligtige efter regler i lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) eller husdyrbrugloven, samt efter regler fastsat i medfør af husdyrbrugloven.

Andre aktiviteter (biaktiviteter) er aktiviteter, der ikke har direkte med husdyrproduktionen at gøre, men som er tilknyttet denne produktion eller i øvrigt finder sted på ejendommen. Det kan f.eks. typisk være drift af et biogasanlæg, komposteringsanlæg, større halmfyr, dambrug, vindmøller eller slagteri.

Ansøgninger om aktiviteter, der ikke skal have en miljøgodkendelse efter miljøbeskyttelsesloven, som foregår på samme ejendom som husdyrbruget, men som i øvrigt er uvedkommende for driften af et husdyrbrug, er ikke omfattet af reglerne om samtidige afgørelser. Det kan f.eks. være autorisation som fodterapeut eller anden virksomhed, der tænkes drevet på samme ejendom som husdyrbruget, men som herudover ikke vedrører driften af husdyrbruget.

Versionshistorik

Dette er den nyeste version af artiklen

Se flere