15-06-2023, version 3

Husdyrgodkendelsesbekendt-
gørelsens kapitel 12

Kommunalbestyrelsens behandling af anmeldelser

§ 20

Generelt om afgørelser på baggrund af anmeldelser

Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens §§ 10-19 giver mulighed for at udvide og ændre husdyrbrug, uden en egentlig godkendelse eller tilladelse. Ændringerne kan kun ske, hvis de betingelser, der gælder for den enkelte anmeldeordning, opfyldes.

Ordningerne omfatter udvidelser og ændringer, som ikke er bagatelagtige, men som alligevel på nærmere betingelser, hverken i sig selv eller kumuleret vil indebære en væsentlig påvirkning af miljøet, herunder naturområder og landskabsinteresser m.v. Anmeldeordningerne betyder, at de omfattede udvidelser og ændringer af husdyrbrug kan foretages efter en forenklet sagsbehandling. Kommunen skal sikre, at betingelserne for at anvende anmeldeordningen er opfyldt, og at det anmeldte derfor kan foretages uden godkendelse eller tilladelse til udvidelsen eller ændringen.  Kommunen kan ikke stille vilkår i en afgørelse om en anmeldelse og skal som udgangspunkt træffe afgørelse senest 2 måneder efter modtagelsen af en fuldt oplyst sag. Der kan ikke meddeles afslag, hvis betingelserne for at anvende anmeldeordningerne er opfyldt.

Tilrettelæggelse af sagsbehandling i forhold til andre afgørelser

Når en anmeldelse sendes ind i husdyrgodkendelse.dk, får anmelderen automatisk en kvittering.

Hvis kommunen allerede har modtaget en ansøgning om godkendelse eller tilladelse efter husdyrbruglovens §§ 16 a eller 16 b, kan den sætte behandlingen af denne godkendelse eller tilladelse i bero, hvis anmeldelsen handler om samme forhold, eller i øvrigt ikke kan behandles uafhængigt af godkendelsen/tilladelsen, jf. bekendtgørelsens § 20, stk. 1. Når anmeldelsessagen er afgjort, skal ansøgningen om godkendelse og tilladelse behandles, medmindre den er blevet uaktuel som følge af afgørelsen om anmeldelse. Ansøgeren må evt. sende supplerende oplysninger eller revidere tidligere indsendte oplysninger til behandling af godkendelsen/tilladelsen i lyset af afgørelsen om det anmeldte.

Kommunen skal informere Miljø- og Fødevareklagenævnet om, at de har modtaget en anmeldelse, hvis anmeldelsen omfatter byggeri, dyretype, staldsystem, produktionsareal, miljøteknologi m.v., der er omfattet af en godkendelse eller tilladelse, som er påklaget til Miljø- og Fødevareklagenævnet, jf. bekendtgørelsens § 20, stk. 2.

Manglende oplysninger i anmeldelsen

Hvis en anmeldelse ikke indeholder alle de nødvendige oplysninger, når kommunen modtager den, skal de senest 3 uger efter modtagelsen meddele anmelderen, hvilke oplysninger der mangler, før anmeldelsen kan behandles, jf. § 20, stk. 4. Hvad angår de formelle krav til at indsende anmeldelser, og hvilke oplysningskrav der gælder henvises til vejledningen til kapitel 3.

Kommunens afgørelse

Den centrale opgave for kommunen er at sikre, at det anmeldte overholder de relevante krav i den pågældende anmeldeordning, jf. §§ 10-19, som er nærmere beskrevet i vejledningen til de enkelte ordninger. Kommunens afgørelse går ud på, om det anmeldte ikke kræver godkendelse eller tilladelse. Hvis betingelserne for den pågældende anmeldeordning ikke er opfyldt, skal kommunen meddele afslag, medmindre anmelderen via supplerende oplysninger m.v. kan opfylde betingelserne.

Kommunen påser desuden, at det anmeldte ikke er strid med de generelle krav til placering m.v. i husdyrbruglovens §§ 6-8, og husdyrgødningsbekendtgørelsens krav til indretning og drift af stalde og ensilageopbevaringsanlæg.

Hvis det anmeldte ikke overholder kravene til placering i loven eller skærpede afstandskrav for minkproduktion i husdyrgødningsbekendtgørelsen, kan kommunen i visse tilfælde dispensere. For så vidt angår krav til placering og kommunens adgang til at dispensere, henvises til vejledningen om husdyrbruglovens krav til placering m.v. og vejledningen til husdyrgødningsbekendtgørelsen.

Selve afgørelsen om en anmeldelse vil ikke samtidig indebære dispensation fra f.eks. faste afstandskrav i husdyrbruglovens § 8. Kommunen må derimod vurdere og afgøre spørgsmålet om dispensation selvstændigt. De to afgørelser bør dog meddeles samtidigt og kan fremgå af samme dokument.

Det bemærkes i øvrigt, at en række af anmeldeordningerne indeholder afstandskrav til f.eks. boliger, naturområder m.v. som betingelse for anmeldelse af den pågældende aktivitet. Hvis betingelserne ikke er opfyldt, kan den pågældende udvidelse eller ændring ikke gennemføres efter anmeldelse. Kommunen kan ikke konkret fravige betingelserne i en anmeldeordning, bortset fra de tilfælde, der er nævnt i bekendtgørelsens § 20, stk. 5 (afskærmende beplantning).

For at en anmeldt aktivitet kan realiseres, kan der også være krav i den øvrige lovgivning, som skal overholdes, herunder evt. krav om tilladelse eller dispensation, f.eks. bestemmelser i fredninger eller regler om beskyttelse af fortidsminder, diger m.v. efter regler i naturbeskyttelsesloven eller museumsloven m.v.

Sagsbehandlingsfrist

Kommunen skal senest to måneder efter de har modtaget en anmeldelse træffe afgørelse om, at det anmeldte enten kan bringes til udførelse, eller at det anmeldte kræver godkendelse eller tilladelse efter husdyrbruglovens §§ 16 a eller 16 b. Det følger af bekendtgørelsens § 20, stk. 4.

Fristen på to måneder regnes fra det tidspunkt, hvor anmelderen har givet de oplysninger til kommunen, som er påkrævede efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 6, jf. bilag 2.

Bortfald af vilkår i eksisterende godkendelse eller tilladelse

Udgangspunktet er, at vilkår i en godkendelse eller tilladelse består, indtil de ændres eller ophæves i en ny godkendelse eller tilladelse – eller evt. som led i revurdering af en godkendelse. En afgørelse om anmeldelse indebærer som udgangspunkt ikke ændringer i eksisterende vilkår. Vilkårene i godkendelse eller tilladelse bortfalder således normalt ikke som følge af en anmeldelse. Kommunen kan dog konkret i afgørelsen tage stilling til, at nærmere bestemte vilkår ikke finder anvendelse som følge af afgørelsen om det anmeldte. Kommunen kan derimod ikke i afgørelsen om anmeldelse fastsætte nye vilkår eller ændre eksisterende vilkår.

Som særlige eksempler på bortfald af vilkår kan nævnes bortfald af spalteskraber vilkår eller anmeldelse af skift i miljøteknologi efter bekendtgørelsens § 16. Det er en betingelse for anmeldelse af skift af miljøteknologi, at der er tale om en teknologi, der er opført på bilag 4 til bekendtgørelsen. I bilag 4, vil det fremgå, hvilke krav til indretning og drift, der er knyttet til teknologien. Disse krav skal overholdes umiddelbart. De vilkår i godkendelsen eller tilladelsen, der knytter sig til spalteskraberen eller den teknologi, der udskiftes, bortfalder, jf. § 20 stk. 6.

Se i øvrigt vejledningen til kapitel 8 om § 16 og vejledningen til kapitel 15 om § 42.

Særligt om afgørelser om anlæg til opbevaring af ensilage og lagre til opbevaring af foder med en tørstofprocent på under 70 (ikke lukkede tanke eller beholdere) eller husdyrgødningsopbevaringsanlæg eller opbevaringsanlæg til restvand eller ensilagesaft.

Ensilageopbevaringsanlæg og lagre til opbevaring af foder med en tørstofprocent på under 70, husdyrgødningsopbevaringsanlæg og beholdere til restvand og ensilagesaft kan etableres, udvides og ændres efter anmeldelse, hvis betingelserne i § 11 eller § 12 i nærmere bestemt omfang er opfyldt. Efter § 11, stk. 7 eller § 12, stk. 7, er det en betingelse for anmeldelsen, at der etableres afskærmende beplantning omkring det anmeldte anlæg. Beplantningen skal bestå af løvtræarter og buske, der er naturligt hjemmehørende i området.

Det følger dog af § 20, stk. 5, at kommunen som led i afgørelsen om et anmeldt anlæg efter § 11 og § 12, kan fravige betingelsen om afskærmende beplantning. Kommunen skal ud fra de landskabelige forhold det pågældende sted konkret vurdere, om betingelsen skal fraviges. Kravet kan fraviges helt eller delvist. Det skal fremgå af afgørelsen, at kravet om afskærmende beplantning er fraveget. Hvis der alene er tale om en delvis fravigelse, skal der fremgå entydigt, hvilke dele af kravet i § 11, stk. 7 eller § 12, stk. 7, der fraviges.

Særligt om afgørelser om afprøvning af miljøteknologi

Anmeldeordningen i § 17 giver mulighed for at afprøve miljøeffektive teknologier eller teknikker i eksisterende anlæg efter anmeldelse. Det er bl.a. en betingelse, at afprøvningen er afsluttet senest tre år efter kommunens afgørelse, jf. § 17, stk. 8.

Efter § 17, stk. 8, kan kommunen dog efterfølgende forlænge den 3-årige afprøvningsperiode for anmeldt miljøteknologi med op til 1 år. Det er således muligt for kommunen at træffe en konkret afgørelse om at forlænge afprøvningsperioden, så den bliver på i alt 4 år. Anmelderen skal inden udløbet af afprøvningsperioden bede kommunen om at forlænge afprøvningsperioden. Anmelderen skal oplyse om behovet og begrunde, hvorfor der er behov for at forlænge perioden. Der er ikke retskrav på forlængelse. Det er en konkret vurdering og afgørelse.

Kommunen skal digitalt sende kopi af afgørelser om anmeldelser af afprøvning af miljøteknologi til Miljøstyrelsen umiddelbart efter, at afgørelsen er truffet. Kopi af afgørelsen kan sendes pr. e-mail til Obfuscated Email.

Høring, orientering m.v.

Der er ikke særlige krav til inddragelse og offentlighed i forbindelse med afgørelser om anmeldelser. De almindelige forvaltningsretlige regler om partshøring skal dog følges. Hvis der i en konkret sag om anmeldelse er parter, skal kommunen foretage partshøring om evt. faktiske oplysninger af væsentlig betydning for afgørelsen, som er til ugunst for parten, og som den pågældende ikke kan antages at være bekendt med. Anmelderen vil altid være part i sagen. Naboer vil også kunne have partsstatus. Reglerne om partshøring er overordnet beskrevet under vejledningen til husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens kapitel 21.

Forvaltningslovens krav til afgørelser i øvrigt, f.eks. krav om begrundelse, klagevejledning m.v. gælder for afgørelser i anmeldesager.

Organisationer, som har anmodet om underretning i henhold til husdyrbruglovens §§ 61 eller 62, skal orienteres om afgørelsen.

Ingen brugerbetaling

Kommunen kan ikke opkræve brugerbetaling for sagsbehandling af en anmeldelse efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, fordi sådanne afgørelser ikke er omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsens § 1.

Registrering af afgørelser i husdyrgodkendelse.dk

Alle anmeldelser efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen skal sendes til kommunen i husdyrgodkendelse.dk. Når kommunen har truffet afgørelse om anmeldelsen, skal den registrere oplysninger om dato, udfald og hjemmel for afgørelsen i husdyrgodkendelse.dk. Registreringen skal foretages senest 30 dage efter, at afgørelsen er truffet. Det følger af § 71 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.

Helt eller delvist bortfald af en afgørelse om anmeldelse

Produktionsretten i henhold til en anmeldelse kan bortfalde, hvis afgørelsen om det anmeldte ikke udnyttes, se herom vejledningen til husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens kapitel 19.

 

Versionshistorik

Dette er den nyeste version af artiklen

Se flere