15-06-2023, version 3

Husdyrgodkendelsesbekendt-
gørelsen kapitel 11, § 19

Anmeldeordning for skift mellem dyretyper, staldsystemer og miljøteknologi

Kort om anmeldeordningen

Efter anmeldeordningen er det muligt at foretage visse skift i dyretyper, staldsystemer og miljøteknologi i den situation, hvor man ikke har fået denne fleksibilitet indarbejdet i godkendelsen eller tilladelsen. Der er herved tale om forhold, som ikke blev miljøvurderet ved den tidligere godkendelse eller tilladelse, og derfor skal vurderes i forbindelse med anmeldelsen.

Hvem kan bruge ordningen?

Anmeldeordningen gælder for husdyrbrug, som er tilladt eller godkendt efter §§ 16 a og 16 b.

Sammenhængen til den eksisterende godkendelse eller tilladelse

Miljøvurderingerne i anmeldeordningen tager udgangspunkt i den eksisterende IT-ansøgning om tilladelse eller godkendelse, idet de ønskede ændringer skal indarbejdes med henblik på, at der kan foretages en genberegning, idet skal sikres, at beskyttelsesniveauet overholdes med de anmeldte ændringer, herunder at der ikke sker væsentlige ændringer i spredningsbilledet. Efter anmeldesagens afgørelse vil det anmeldte efterfølgende betragtes som en yderligere udvidelse af fleksibiliteten i den allerede meddelte tilladelse eller miljøgodkendelse. Det anmeldte vil herved også indgå i en efterfølgende fastlæggelse af 8-årsdriften.

Omfattede dyretyper

Ved vurdering af mulige skift er husdyrene opdelt i 5 kategorier:

1)      Andet kvæg end malkekøer samt får, geder eller heste.

2)      Malkekøer.

3)      Slagtesvin, smågrise eller søer.

4)      Slagtekyllinger, høns eller andet fjerkræ.

5)      Mink eller andre kødædende pelsdyr.

Som hovedregel må der kun skiftes indenfor samme kategori, f.eks. fra slagtesvin til smågrise. Det er dog også muligt at skifte fra de i nr. 3-5 til de i nr. 1-2 nævnte grupper eller fra den i nr. 2 til den i nr. 1 nævnte dyregruppe.

Hvilke betingelser skal opfyldes?

Krav til stalde og stipladsgrænser m.v. (§ 19, stk. 3)

Grænserne i § 16 a, stk. 1 og 2, må ikke overskrides. Da der er et særskilt krav i anmeldeordningen om at ammoniakemissionen fra husdyrbruget ikke må øges, er det især grænsen i § 16 a, stk. 2 som betingelsen knytter sig til. Ændringen i dyretypen må således ikke resultere i at stipladsgrænserne i § 16, stk. 2 overskrides, da dette vil kræve en forudgående godkendelse efter husdyrbruglovens § 16 a, stk. 2. Ligesom i flere af de øvrige anmeldeordninger fremgår det desuden, at anmeldeordningen ikke giver mulighed for, at stalde renoveres eller i øvrigt ændres på en måde, der kræver godkendelse eller tilladelse.

Krav til ny miljøteknologi (§ 19, stk. 4)

Hvis det anmeldte giver anledning til øget ammoniak- eller lugtemission, er det muligt samtidig at anmelde, at der indsættes miljøteknologi, der er optaget på Miljøstyrelsens teknologiliste, til reduktion af emissionen, så den ikke øges.  Det er samtidig et krav, at der er fastsat driftskrav for den pågældende teknologi i bilag 4, jf. § 42.

Hvilke miljøkrav skal overholdes (§ 19, stk. 5 og 6)

For at vurdere miljøkravene er det nødvendigt, at den foreliggende godkendelse eller tilladelse efter §§ 16 a eller 16 b genberegnes efter de emissionsfaktorer, der gælder på tidspunktet for afgørelsen om anmeldelse, bilag 3, pkt. A og B. De genberegnede emissioner og miljøpåvirkninger fastlægger en opdateret ”nudrift”.

De ønskede ændringer i dyretype, staldsystem og miljøteknologi angives i IT-systemet, således der kan beregnes en ”anmeldt drift”.

For at det anmeldte kan tillades, skal følgende krav være opfyldt:

Den samlede lugt- og ammoniakemission fra husdyrbruget må ikke øges. Den samlede lugtemission og ammoniakemission fremgår af husdyrgodkendelse.dk, og reglen skal tjekkes i forhold til begge lugtmodeller inkl. evt. krav om miljøteknologi samt evt. ændret anvendelse af miljøteknologi (nr. 1).

Lugtemissionen i det enkelte staldafsnit må kun øges i forhold til naboer, samlet bebyggelse, byzone osv., såfremt forøgelsen sker i staldafsnit, som er placeret i en afstand, der er mindst dobbelt så stor som den ukorrigerede geneafstand. Lugtemissionen i hvert enkelt staldafsnit fremgår af husdyrgodkendelse.dk, og reglen skal tjekkes i forhold til begge lugtmodeller inkl. evt. krav om miljøteknologi samt evt. ændret anvendelse af miljøteknologi. Den ukorrigerede geneafstand for hele husdyrbruget findes i husdyrgodkendelse.dk for alle 3 kategorier af omboende ud for den stald med den største afstand inkl. stalde, der er bortscreenet, idet der her er angivet en opsummering af alle bidrag fra alle staldafsnit på hele husdyrbruget. Bemærk at reglen skal sikres for alle naboer og zoner. Der skal tages udgangspunkt i den ukorrigerede geneafstand efter den spredningsmodel, som giver den længste geneafstand (nr. 2).

Depositionen af ammoniak på kategori 1-2 natur må kun forøges, hvis den samlede deposition fra husdyrbruget inklusiv det anmeldte ikke overstiger 50 % af den maksimalt tilladte totaldeposition, til disse naturtyper. Grænserne fremgår af §§ 26 og 27.

I forhold til kategori 3 natur må der kun ske en forøgelse, hvis den totale ammoniakdepositionen fra husdyrbruget inklusiv det anmeldte ikke overstiger 0,5 kg N per ha pr. år.

Depositionen af ammoniak til andre ammoniakfølsomme naturtyper, som indgår i udpegningsgrundlaget for internationale naturbeskyttelsesområder, må ikke forøges, med mindre depositionen fra husdyrbruget inklusiv det anmeldte til sådan natur ikke overstiger 50 % af den maksimale deposition til kategori 1-natur (nr. 3).

Såfremt ammoniakemissionen fra husdyrbruget er mere end 750 kg ammoniak-N, skal det sikres, at BAT overholdes. Det er derfor nødvendigt, at de staldanlæg, som i den oprindelige tilladelse eller godkendelse blev betragtet som nye, også i det genberegnede BAT krav fortsat beregnes som nye, selvom de er bygget for flere år siden. Vilkår til miljøteknologi fastholdes. Ved ændret dyretype kan effekten af miljøteknologien ændres, hvilket skal inddrages i beregningen. Inddragelse af ny eller anden miljøteknologi kræver, som før nævnt, at der findes driftskrav for de pågældende teknologier i bilag 4 (nr. 4).

Versionshistorik

Dette er den nyeste version af artiklen

Se flere