08-08-2018, version 2

Husdyrgodkendelsesbekendt-
gørelsen, kapitel 10, § 18

Anmeldeordning for produktionstilpasning for malkekøer

Kort om anmeldeordningen

Det er muligt på nærmere angivne betingelser at udvide mælkeydelsen pr. malkeko i forhold til et godkendt eller tilladt maksimum for den producerede mængde mælk på husdyrbruget. Ordningen kan kun benyttes til at udvide  mælkeydelsen på husdyrbrug, der er tilladt eller godkendt efter de tidligere gældende regler i husdyrbruglovens §§ 10-12.

Muligheden for at anmelde udvidelser af mælkeydelsen betyder bl.a., at husdyrbruget forbliver reguleret af den eksisterende godkendelse eller tilladelse. Der skal således ikke af den grund søges om en godkendelse eller tilladelse efter husdyrbruglovens §§ 16 a eller 16 b af hele husdyrbruget, hvilket ellers vil følge af den ændring af husdyrbrugloven, der trådte i kraft den 1. august 2017. Produktionsændringer, der således alene indebærer en større mælkeydelse pr. malkeko udløser derfor  ikke krav om godkendelse eller tilladelse, forudsat at anmeldeordningens betingelser er opfyldt.

Som led i sagsbehandlingen vil kommunen lade vilkåret om maksimal mælkeydelse bortfalde, jf. § 20, stk. 6.

Hvem kan bruge ordningen?

Anmeldeordningerne kan alene bruges af husdyrbrug, der har en tilladelse eller godkendelse efter §§ 10-12 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

Hvilke betingelser skal opfyldes?

Udvidelsen skal kunnegennemføres uden renovering eller andre ændringer af stalde.

Antallet af malkekøer må heller ikke øges, og det maksimale antal malkekøer skal være entydigt fastlagt i godkendelsen eller tilladelsen, jf. stk. 3. Anmeldeordningen indeholder altså ingen mulighed for at få flere køer på husdyrbruget.