04-10-2022, version 2

 

Gødningsanvendelsesbekendtgørelsens kapitel 6

Straffebestemmelser § 27

Overtrædelse af gødningsanvendelsesbekendtgørelsen kan medføre straf i form af bøde.

Det er muligt at skærpe straffen til 2 års fængsel, hvis der er tale om overtrædelser, der er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og der ved overtrædelsen er:

• Forvoldt skade eller fremkaldt fare på natur m.v., eller

• Opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel ved overtrædelsen.

Juridiske personer kan pålægges straffeansvar efter reglerne i straffelovens kapitel 5.

Det bemærkes, at strafansvar gælder, selvom man er bestilt til at udføre en strafbar handling. Det betyder, at maskinstationer også kan ifalde ansvar for ikke at overholde reglerne i gødningsanvendelsesbekendtgørelsen.

Man kan også ifalde strafansvar, selvom man ikke har kendskab til reglerne.

Administrativt bødeforlæg

Landbrugsstyrelsen kan udstede bøder når harmonireglerne og fosforarealkravet overtrædes, og hvis fosforloftet overskrides ved brug af organisk gødning og bioaske. Dette følger af gødningsanvendelsesbekendtgørelsens § 28.

Versionshistorik

Dette er den nyeste version af artiklen

Se flere