04-10-2022, version 2

 

Gødninganvendelsesbekendtgørelsens kapitel 5

Delegation af opgaver og beføjelser til Miljøstyrelsen, §§ 24-26

Miljøstyrelsen løser en række opgaver efter husdyrbrugloven for ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri. Dette er muligt, da der er adgang til ekstern delegation i medfør af husdyrbruglovens § 63.

Delegerede opgaver

Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri har delegeret følgende opgaver til Miljøstyrelsen vedrørende husdyrbrugloven:

 1. Miljøstyrelsen laver vejledning for gødningsanvendelsesbekendtgørelsen for så vidt angår de regler, som kommunerne fører tilsyn med.
 2. Miljøstyrelsen kan forberede udkast til generelle regler og bidrage til forberedelse af enkeltsager m.v., der skal forelægges for ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri.
 3. Miljøstyrelsen indsamler, bearbejder og formidler oplysninger og medvirker ved forsøgs- og udredningsvirksomhed.
 4. Miljøstyrelsen yder faglig rådgivning og anden bistand til ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri og andre centrale og lokale myndigheder.

Forberede sager

Miljøstyrelsen forbereder sagen i følgende tilfælde efter husdyrbrugloven, hvor ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri er den kompetente myndighed:

 1. Fastlæggelse af omfanget af tilsynsmyndighedens tilsynsforpligtelse for en bestemt periode, jf. husdyrbruglovens § 54, stk. 2.
 2. Beslutning om overtagelse af kommunalbestyrelsens beføjelser efter loven i sager, der berører andre myndigheders lovbestemte opgaver eller har større betydning, jf. husdyrbruglovens § 65, stk. 1.
 3. Beslutning om overtagelse af en kommunens godkendelses- og tilsynskompetence efter loven i væsentlige sager efter ansøgning fra et husdyrbrug eller en kommunalbestyrelse, jf. husdyrbruglovens § 65, stk. 2.
 4. Pålæg til kommunen om at tage spørgsmål, herunder konkrete sager, vedrørende loven op til behandling og beslutning, jf. husdyrbruglovens § 67.

Delegerede beføjelser

Følgende beføjelser i husdyrbrugloven, hvor ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri er den kompetente myndighed, delegeres til Miljøstyrelsen:

 1. Pålæg til kommunen om at komme med oplysninger, herunder om formen heraf, jf. husdyrbruglovens § 66.
 2. Indhentelse af oplysninger hos andre offentlige myndigheder, der er nødvendige for kontrol med overholdelsen af loven og regler udstedt i medfør af loven, og i forbindelse hermed sammenstilling og samkøring af oplysninger, herunder personoplysninger, i kontroløjemed, jf. husdyrbruglovens § 70.

Øvrige delegerede opgaver til Miljøstyrelsen

 1. Virksomheder, der anvender muligheden i gødningsanvendelsesbekendtgørelsens § 2 for at udføre forsøg i strid med bestemmelser i gødningsanvendelsesbekendtgørelsen, skal registrere dette på Miljøstyrelsens hjemmeside.
 2. Miljøstyrelsen annoncerer på styrelsens hjemmeside, www.mst.dk, i hvilke kommuner det på grund af meget nedbør i sensommeren det pågældende år er tilladt at udbringe flydende organisk gødning indtil den 15. oktober efter gødningsanvendelsesbekendtgørelsens § 9, stk. 10.
 3. Miljøstyrelsen kan dispensere fra bekendtgørelsens krav til visse højemissionskunstgødninger og til at forlænge en dispensation og ændre i vilkårene for en dispensation, herunder ophæve eksisterende vilkår og fastsætte nye vilkår efter gødningsanvendelsesbekendtgørelsens § 8, stk. 2.
 4. Miljøstyrelsen kan dispensere fra reglerne i gødningsanvendelsesbekendtgørelsens §§ 4-21 til forsøgs-, test-, udviklings- og demonstrationsprojekter med henblik på udvikling af miljøteknologi og teknikker og metoder til landbrugsdrift efter gødningsanvendelsesbekendtgørelsens § 23.

Versionshistorik

Dette er den nyeste version af artiklen

Se flere