04-10-2022, version 2

 

Gødningsanvendelsesbekendtgørelsens kapitel 4

Administrative bestemmelser §§ 21-23

Klage over kommunens afgørelser

§ 21

Kommunens afgørelser efter gødningsanvendelsesbekendtgørelsen kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Klage over Miljøstyrelsens afgørelser

Fødevareministeren har bemyndiget Miljøstyrelsen til at meddele dispensationer efter gødningsanvendelsesbekendtgørelsens § 8, stk. 2, om brug af ureabaseret kunstgødning uden tilsat ureaseinhibitor.

Fødevareministeren har også bemyndiget Miljøstyrelsen til at meddele dispensationer efter gødningsanvendelsesbekendtgørelsens § 23, vedrørende forsøgs-, test-, udviklings- og demonstrationsprojekter med henblik på udvikling af miljøteknologi og teknikker og metoder til landbrugsdrift. Miljøstyrelsens afgørelser efter gødningsanvendelsesbekendtgørelsens §§ 8, stk. 2 og 23 kan altså påklages til Fødevareministeriets departement som delegerende myndighed.

Tilsyn og håndhævelse

Reglerne om tilsyn og håndhævelse fremgår af bekendtgørelsens § 22

Kommunernes tilsynsforpligtigelse

For tilsyn, håndhævelse m.v. gælder reglerne i husdyrbruglovens kapitel 5.

Kommunen fører tilsyn med, at husdyrbrugloven og de regler, der er fastsat med hjemmel i loven, herunder gødningsanvendelsesbekendtgørelsens regler, overholdes. Dette følger af husdyrbrugslovens § 44, stk. 1. Det er således kommunen, der fører tilsyn med at regler om at anvende gødning i kapitel 2 overholdes. Dette gælder dog ikke for reglerne om, at der ikke må tilføres gødning i 2-meter bræmmen langs vandløb og søer (vandløbslovens § 69, stk 1), som følger af § 10, stk. 10.

Landbrugsstyrelsens tilsynsforpligtigelse

Landbrugsstyrelsen fører tilsyn med, at reglerne i § 10, stk. 10, om at gødning ikke må udbringes i de dyrkningsfrie 2 meter bræmmer langs vandløb og søer (jf. vandløbslovens § 69 stk. 1) overholdes. Derudover er det også Landbrugsstyrelsen, der fører tilsyn med reglerne i kapitel 3 (om fosfor og kvælstofregnskaber) overholdes.

Miljøteknologi

Miljøstyrelsens muligheder for at dispensere for reglerne vedr. miljøteknologi fremgår af bekendtgørelsens § 23

Dispensation til udvikling af miljøteknologi

Miljøstyrelsen kan dispensere fra reglerne i §§ 4-20 til forsøgs-, test-, udviklings- og demonstrationsprojekter med henblik på at udvikle miljøteknologi og teknikker og metoder til landbrugsdrift.

Miljøstyrelsen kan dispensere til udvikling af 

  • nye miljøteknologier,
  • teknikker, der f.eks. indebærer at en eksisterende teknologi anvendes på andre måder end den gængse, og
  • teknikker til afprøvning af nye metoder i landbrugsdriften.

Muligheden for at give dispensation kan bl.a. bruges til forskningsforsøg, der ikke er dækket ind af den generelle undtagelse til forskningsforsøg i bekendtgørelsens § 2. Det kan være fordi, der er brug for større forsøgsparceller e.l.

Det er kun reglerne i gødningsanvendelsesbekendtgørelsen, som bekendtgørelsens §§ 2 og 23 fraviger i forbindelse med forsøg.

Det kan derfor i forbindelse med forsøgene være nødvendigt at få en tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 19, stk. 1.

Det skyldes, at forsøg som udgangspunkt ikke kan karakteriseres som almindelig spredning af gødningsstoffer (hvilket ifølge forarbejderne til miljøbeskyttelsesloven ikke kræver tilladelse). Derfor skal kommunen forudgående kontaktes med henblik på at vurdere, om der skal og kan meddeles tilladelse til forsøget efter miljøbeskyttelseslovens § 19, stk. 1.

Dispensationen bortfalder, når den ikke udnyttes

En dispensation efter gødningsanvendelsesbekendtgørelsens § 23, stk.1, bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 6 år efter, at dispensationen er meddelt. Hvis en del af dispensationen ikke er udnyttet, bortfalder dispensationen for denne del. Der kan dermed også ske delvist bortfald.

En dispensation anses for udnyttet, når det ansøgte faktisk er gennemført.

Versionshistorik

Dette er den nyeste version af artiklen

Se flere