Ny bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug (husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen)

Publiceret 01-05-2023
Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. maj 2023.

Miljøministeriet har den 26. april 2023 udstedt en ny husdyrgodkendelsesbekendtgørelse, der træder i kraft den 1. maj 2023.

Ændringerne i bekendtgørelsen omfatter navnlig krav om hyppig udslusning af gylle i staldafsnit til slagtesvin og i nye eller renoverede staldafsnit til andre svin. Efter den ændrede bekendtgørelsen kan kommunen dispensere fra kravet om hyppig udslusning, der er krav om at føre logbog og den indeholder strafregler og overgangsregler.

Kravet om hyppig udslusning er indført som opfølgning på Aftale om Grøn Omstilling af Dansk Landbrug (landbrugsaftalen) indgået den 4. oktober 2021 af Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance og Kristendemokraterne.

Bekendtgørelsen omfatter herudover følgende ændringer:

  • Ny henvisning til naturtypebekendtgørelsen i definitionen af kategori 1 heder og overdrev, kategori 2-natur og kategori 3- natur.
  • Ændring af definitionen af produktionsareal for fritgående æglæggende høns.

Ellers viderefører bekendtgørelsen i høj grad de gældende regler i bekendtgørelse nr. 2225 af 27. november 2021 om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug.

Bekendtgørelse har været i offentlig høring i perioden fra den den 3. oktober til den 1. november 2022. Høringssvar og høringsnotat m.v. er tilgængelige på Høringsportalen. Bekendtgørelsen er offentliggjort i Lovtidende og på retsinformation.