Vejledning til husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen er nu ændret som følge af ny bekendtgørelse pr. 1. maj 2023

Publiceret 28-06-2023
Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen

Den opdaterede vejledning forklarer nærmere de regler, der er ændret og tilføjet i den nye bekendtgørelse. Det drejer sig primært om:

Kapitel 13:
• Krav om hyppig udslusning i eksisterende staldafsnit med slagtesvin, når gyllehøjden er 10 cm, dog ikke oftere end hver 7. dag.
• Krav om hyppig udslusning, når staldafsnit til øvrige svinetyper etableres, ændres eller udvides, på baggrund af ansøgning om tilladelse efter § 16 b eller godkendelse efter § 16 a, der er indsendt fra den 1. maj 2023.
• Mulighed for dispensation fra bestemmelserne om hyppig udslusning.
• Krav om logbog. I vejledningen finder du et eksempel på en logbog til udslusning af gylle.

Kapitel 1:
• Undtagelse for ammoniakdepositionskrav til visse naturtyper, der er opstået som følge af lavbundsprojekter til reduktion af drivhusgasser, der opfylder krav i naturtypebekendtgørelsens § 4, stk. 2.

Der er indsat nye bestemmelser i kapitel 13, §§ 34 – 38 og overgangsbestemmelse i § 76, stk. 9 vedr. hyppig udslusning. Derudover er der tilrettet i kapitel 1, § 2.

Som en konsekvens af indsættelsen af de nye bestemmelser, har de efterfølgende bestemmelser i bekendtgørelsen fået nye paragrafnumre. Vejledningen og Kom godt i gang er derfor tilrettet i overensstemmelse hermed.

Du kan se den nye version af vejledning til husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen på husdyrvejledningen: https://husdyrvejledning.mst.dk/vejledning-til-bekendtgoerelserne/husdyrgodkendelses-bekendtgoerelsen/

Vejledningen er opdateret i nye versioner i perioden den 15. juni – 27. juni 2023.