Gense webinaret om håndtering af screeninger og sagsflow, OML-tjekliste og vurderinger af støj og natur

Publiceret 15-06-2023
Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen

Frem til 5. juli 2023 er det muligt at gense webinaret om husdyrsager med fokus på erfaringsudveksling blandt kommuner, der blev holdt den 7. juni 2023. Det er også muligt at se tjeklister og slides fra de fem oplæg, der handler om kommunens screening af nye ansøgninger, Miljø- og Fødevareklagenævnets naturvurderinger, støjafsnittet i husdyrvejledningen, kommunernes OML-tjekliste til sagsbehandlere og endeligt et eksempel på en kommunes styring af sagsforløbet. Videoen finder du via linket sidst i denne nyhed.

Miljøstyrelsens webinar er med indlæg fra Herning Kommune, Fredericia Kommune, Nordfyns Kommune, Vejen Kommune samt Miljø- og Fødevareklagenævnet. Formålet med webinaret var at dele erfaringer om sagshåndtering og sætte fokus på nogen af de faglige emner, hvor der er tvivl om håndteringen.

Nogle kommuner har god gavn af tjeklister til henholdsvis screening af nye ansøgninger eller styring af sagsforløbet for at reducere sagsbehandlingstiden. Tjeklisterne er ikke en facitliste, men kan bruges som inspiration til andre kommuner, der selv vil arbejde videre med tjeklister for at opnå en strammere styring af sagsforløbet.

Screening af nye ansøgninger

Herning Kommune indledte webinaret med at præsentere deres tjekliste til screening af nye ansøgninger. Tjeklisten tager udgangspunkt i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens oplysningskrav, og sikrer dermed, at kommunen med det samme får gennemgået, om alle nødvendige oplysninger er modtaget. Mangler der oplysninger, returneres ansøgningen til ansøger, som har mulighed for at supplere, så ansøgningen kan visiteres fuldt oplyst.

• Herning Kommunes oplæg om screening af nye ansøgninger

• Herning Kommunes tjekliste til screening af nye ansøgninger

Link til PDF’erne er tilgængelige til 5. juli 2023.

Naturvurderinger

Miljø- og Fødevareklagenævnet var inviteret til webinaret for at orientere om de nyeste afgørelser om naturvurderinger, da der blandt nogle kommuner har været en opfattelse af, at nævnet har strammet praksis. Nævnet understregede, at det ikke er muligt, ud af de gennemgåede afgørelser, at udlede en fast praksis for vurderinger af, hvornår kategori 3-natur eller bilag IV-arter bliver væsentlig påvirket. Afgørelserne forholder sig til kommunernes vurderinger i de enkelte sager, og nævnet udtrykte, at der ikke var tale om en skærpelse af praksis på området.

Miljø- og Fødevareklagenævnet omtaler i deres oplæg, at i forhold til Bilag IV-arter kan ansøger og kommune have god gavn af Miljøstyrelsens vejledning om habitatbekendtgørelsen – Habitatvejledningen, som kan findes på følgende link: https://mst.dk/service/publikationer/publikationsarkiv/2020/dec/habitatvejledningen-vejledning-til-bekendtgoerelse-nr-1595-af-6-december-2018-om-udpegning-og-administration-af-internationale-naturbeskyttelsesomraader-samt-beskyttelse-af-visse-arter/

• Miljø- og Fødevareklagenævnets oplæg om naturvurderinger

Link til PDF’en er tilgængelig til 5. juli 2023.

Støj i husdyrvejledningen

Nogle kommuner oplever usikkerhed omkring håndtering af støj i sagsbehandlingen af husdyrsager. Miljøstyrelsen holdt derfor et oplæg med udgangspunkt i støjafsnittet i husdyrvejledningen. Du finder støjafsnittet i vejledningen gennem dette link: https://husdyrvejledning.mst.dk/vejledning-til-bekendtgoerelserne/husdyrgodkendelses-bekendtgoerelsen/14-kommunens-afgoerelse-om-godkendelse-og-tilladelse/

• Miljøstyrelsens oplæg om støj med diverse links til støjvejledninger

Link til PDF’en er tilgængelig til 5. juli 2023.

Kommunernes OML-tjekliste

Fredericia, Nordfyns og Svendborg Kommune har efter et EnviNa kursus om OML-beregninger lavet en dynamisk tjekliste for sagsbehandlere, som blev præsenteret på webinaret. Dokumentet opdateres løbende med input fra andre kommuner, der også bruger den.

Nogle kommuner udfordres af, at der kan gå år i mellem de modtager en OML-beregning på husdyrbrug, i den forbindelse har de god gavn af tjeklisten.

• Kommunernes OML-tjeklisten til sagsbehandlere

Link til PDF’en er tilgængelig til 5. juli 2023.

Fast styring af sagsforløb

For at holde sagsbehandlingstiden nede har Vejen Kommune god gavn af tjeklister til styring af sagsforløbet, specielt ved indhentning af supplerende oplysninger fra ansøger. På den måde ved ansøger, hvornår de kan forvente en afgørelse og kommunen ved, hvornår de kan påbegynde nye sager.

• Vejen Kommunes oplæg om fast styring af sagsforløb med tidsplan

Link til PDF’en er tilgængelig til 5. juli 2023.

Miljøstyrelsens nyhedsbreve om miljøgodkendelse af husdyrbrug

Under indledningen til webinaret opfordrede Miljøstyrelsen til, at både konsulenter og kommuner på følgende link til husdyrvejledningen https://husdyrvejledning.mst.dk/nyheder/ tilmelder sig de to nyhedsbreve om:

  • Husdyrvejledningen: Vejledning til godkendelser og tilsyn på husdyrbrug
  • Husdyrgodkendelse.dk

Med nyhedsbrevet til husdyrvejledningen bliver man opdateret, når der kommer væsentlige ændringer til Miljøstyrelsens vejledning til husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, husdyrgødningsbekendtgørelsen og miljøaktivitetsbekendtgørelsen.

Ved at tilmelde sig nyhedsbrevet om husdyrgodkendelse.dk opdateres man i forhold til de ændringer og opdateringer der sker i ansøgningssystemet husdyrgodkendelse.dk.

De to nyhedsbreve er mere målrettet miljøgodkendelse af husdyrbrug end de generelle nyhedsbreve om landbrug fra mst.dk. 

Gense videoen fra webinaret

Videoen er kun tilgængelig til 5. juli 2023.