Ikke erhvervsmæssigt nødvendigt byggeri kan i særlige tilfælde placeres fritliggende

Publiceret 14-07-2023

Vejledningen til husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens kapitel 14 er ændret. Det fremgår ikke længere, at det er ufravigeligt, at et for ejendommen ikke erhvervsmæssig nødvendigt byggeri kun kan placeres i tilknytning til hidtidig bebyggelse. Det kan især være relevant for gyllebeholdere.

Tidligere fremgik det af husdyrvejledningen, i et afsnit som omtaler muligheden for at etablere ikke erhvervsmæssigt nødvendigt byggeri for en ejendommens drift som landbrugsejendom, at

"...landskabet skal tilgodeses gennem indplacering og farvevalg m.v., og kun hvis bygningen opføres i tilknytning til den eksisterende bebyggelse."

Det kunne misforstås, som om der var tale om et absolut forbud mod at etablere byggeri, som ikke er erhvervsmæssigt nødvendigt for ejendommens drift som landbrugsejendom, uden tilknytning til den eksisterende bebyggelse på ejendommen. Det er der ikke, og den del af sætningen, der er i kursiv er udgået, da det ikke er et ufravigeligt krav, at byggeri skal ligge i tilknytning til den eksisterende bebyggelse.

Justeringen er koordineret med Plan- og Landdistriktsstyrelsen.

Der er samtidigt udgivet et helpdesksvar som nærmere forklarer baggrunden. Se https://husdyrvejledning.mst.dk/helpdesk/helpdesk-svar/placering-af-anlaeg-mv/ikke-erhvervsmaessig-noedvendig-og-fritliggende-gyllebeholder/

Se også afsnit i husdyrvejledningen om https://husdyrvejledning.mst.dk/vejledning-til-bekendtgoerelserne/husdyrgodkendelses-bekendtgoerelsen/14-kommunens-afgoerelse-om-godkendelse-og-tilladelse/#land