Ændret bekendtgørelse om jordbrugsvirksomheders anvendelse af gødning (gødningsanvendelsesbekendtgørelsen) er udstedt og træder i kraft den 1. august 2023

Publiceret 04-07-2023
Gødningsanvendelsesbekendtgørelsen

Landbrugsstyrelsen har lempet regler for udbringning af biokul. Landbrugsstyrelsen forventer at stille krav om CE-mærkning af ureasehæmmere fra 1. august 2024.

Med den ændrede bekendtgørelse lempes reglerne for udbringning af biokul. Denne og øvrige ændringer er beskrevet i høringsmaterialet. Se link til høringsportalen nederst på siden.

Biokul undtages fra krav om nedbringning og fra lukkeperioder

Biokul kan bruges som gødning eller jordforbedringsmiddel og til at lagre kulstof i jorden for at begrænse udledning af drivhusgasser. Biokullet fremstilles ved en iltfattig forbrænding (pyrolyse) af biologisk materiale, for eksempel halm eller husdyrgødning.

Biokul undtages fra kravet om nedbringning og fra perioder, hvor fast organisk gødning ikke må udbringes. Det betyder, at biokul som udgangspunkt ikke skal nedbringes og kan udbringes hele året. Det kan fortsat i konkrete tilfælde være relevant at nedbringe for at begrænse støvgener.

Ureasehæmmere forventes at skulle CE-mærkes fra 1. august 2024

Ureasehæmmere kan tilsættes kunstgødning, der indeholder ureabaserede kvælstofforbindelser som alternativ til krav om at nedfælde, nedbringe eller placere gødningen i forbindelse med såning. Formålet er at begrænse ammoniakfordampning.

CE-mærkning af ureasehæmmere sikrer, at produkterne er mærket fyldestgørende. Hermed kan landbrugerne lettere se hvilken mængde, der skal tilsættes kunstgødning for at sikre effekten.

CE-mærkning er en certificering inden for det europæiske frihandelssamarbejde, EØS (Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde). Et CE-mærket produkt er blevet vurderet til at opfylde høje krav til sikkerhed, sundhed og miljøbeskyttelse.

Kravet om CE-mærkede ureasehæmmere har været med i offentlig høring af gødningsanvendelsesbekendtgørelsen med henblik på at gælde fra 1. august 2024.

Læs gødningsanvendelsesbekendtgørelsen, vejledning og baggrund for de ændrede regler

Find gødningsanvendelsesbekendtgørelsen via dette link:

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2023/1025

Læs om baggrund for ændringen af bekendtgørelsen på høringsportalen via dette link:

https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/67451