Nye driftssystem- og teknologibeskrivelser fra Aarhus Universitet får først betydning for husdyrreguleringen efter evt. ændring af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen

Publiceret 24-11-2022
Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen

Det faglige grundlag bag BAT-kravene er nu opdateret. Det er resultatet af Aarhus Universitets gennemgang af tilgængelige driftssystemer (i den nuværende bekendtgørelse benævnt staldsystemer) og miljøteknologier for hold af husdyr. Miljøministeriet iværksatte opdateringen i forbindelse med overgangen til stipladsreguleringen i 2017.

Beskrivelserne skal ikke anvendes af kommunerne ved det konkrete arbejde med miljøgodkendelser og tilladelser. I stedet vil beskrivelsen af driftssystemerne i husdyrgodkendelsens bilag 3 og effekten af miljøteknologierne på teknologilisten blive præciseret, i det omfang det opdaterede faglige grundlag i de nye driftssystems- og teknologibeskrivelser giver anledning hertil.

De faglige dokumenter bag gennemgangen er nu offentliggjort på Århus Universitets hjemmeside. Du kan finde dem, ved at søge på ”driftssystembeskrivelse”. F.eks. er der her et link til driftssystembeskrivelsen for slagtegrise: stier med 25-49% fast gulv.

Da den nye husdyrbrugslov trådte i kraft i 2017, blev der ud fra bedst tilgængelig viden fastsat en række emissionsfaktorer for staldsystemer i bilag 3 til husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.

Samtidig blev der fastsat ”BAT-krav” afhængigt af staldsystemerne og størrelsen af produktionen. BAT-kravet fremgår for nye staldafsnit af tabel 4 i bilag 3 til husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen og er angivet som emissionsgrænseværdier for ammoniak (NH3 udledning/m2 produktionsareal).

I arbejdet med at opdatere det faglige grundlag for BAT-fastsættelsen er der overordnet udarbejdet to slags dokumenter: Driftssystemsbeskrivelser og teknologibeskrivelser. Driftssystemsbeskrivelserne er en beskrivelse af en produktionsform, der omfatter identifikation af dyrekategori, opstaldningsforhold, inklusiv stald- og stiudformning og drift. Dokumenterne er altså en faglig gennemgang af rammerne/vilkårene bag den emissionsfaktor et givent system efter bedste faglige viden har, og som fremgår af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 3.

Teknologibeskrivelserne er en beskrivelse af miljøteknologierne på Miljøstyrelsens Teknologiliste, herunder, hvilke forhold der ligger til grund for den opgjorte reduktionseffekt. Såfremt den faglige udredning giver anledning hertil, opdateres de vejledende indretnings-, drifts- og egenkontrolvilkår for de enkelte teknologier på teknologilisten.