Vejledningen til husdyrgødningsbekendtgørelsen er opdateret

Publiceret 07-02-2022
Husdyrgødningsbekendtgørelsen

Vejledningen er opdateret, fordi der trådte en ny udgave af bekendtgørelsen i kraft 1. januar 2022.

De største ændringer er sket i kapitel 4 om indretning af stalde. Der er indført undtagelser til kravet om fast bund og afløb i bekendtgørelsen. Undtagelserne omfatter:

  • Mulighed for at indrette dybstrøelsesstalde med fast bund, men uden afløb til beholdere, hvis man i stedet indretter en pumpesump.
  • Ikke krav om fast bund og afløb i ridehaller.
  • Flytbare læskure på betingelse af, at man ikke vander og fodrer dyrene i læskuret, flytter det med bestemte intervaller, og etablerer en dybstrøelsesmåtte på nærmere fastsatte kriterier.
  • Fast placerede læskure , hvor man ikke vander og fodrer dyrene i læskuret og etablerer en dybstrøelsesmåtte på nærmere fastsatte kriterier

Før ændringen, var der en lignende mulighed om dybstrøelsesmåtte i stedet for fast bund og afløb, som følge af de godkendte byggeblade for løsdriftsstalde til ammekøer, ungdyr mv. på dybstrøelse og til stalde med dybstrøelse til får og geder til mælke- og kødproduktion. Byggebladene er trukket tilbage, og for de stalde, der allerede var lovligt etableret efter byggebladene, er der indført en overgangsordning.

Svin og fjerkræ er ikke omfattet af undtagelserne vedr. læskurene/anlæggene. De har dog fortsat muligheder via byggebladene:

  • Indretning og drift af udendørs sohold, og
  • indretning og flytning af mobile huse til økologiske slagtekyllinger.

Øvrige ændringer

Fodertrug på folde må højst være placeret det samme sted i 12 uger ad gangen.

Reglerne om indretning af stalde og om kapacitet og opbevaring af husdyrgødning (kapitel 4,5 og 6) gælder ikke længere for hunde og katte.

Det er blevet muligt – på nærmere betingelser - at dispensere fra forbuddet mod at etablere, ændre og udvide husdyranlæg mv. i byzone, hvis det er i dyreparker eller i forbindelse med institutioner for børn- og unge.

Afgasset vegetabilsk biomasse reguleres ikke længere i bekendtgørelsen.