JH forsuring af kvæggylle er optaget endeligt på teknologilisten med reduktionseffekt på 33 % i stedet for 50 %

Publiceret 21-12-2022
Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen

JH-forsuring af kvæggylle har været midlertidigt optaget på Miljøstyrelsens teknologiliste. Nye undersøgelser har vist at forsuringen af gylle i staldene reducerer ammoniakemissionen med 33 % og ikke 50 %, som de første undersøgelser viste.

Den nye effekt skal anvendes i forbindelse med nye godkendelser eller revurderinger. Kommunerne kan derudover tage sager op, hvis de ekstraordinært - f.eks. i forbindelse med tilsyn - bliver opmærksomme på konflikter med habitatdirektivet, der ikke kan afvente ny godkendelse eller revurdering.

Teknologien JH forsuring NH4+ Kvægstalde med ringkanal eller bagskylskanal er nu endelig optaget på teknologilisten med en ammoniakreducerende effekt på 33 %. Den mindre effekt kan have betydning for 3 forskellige typer sager i kommunerne:

  1. Sager under behandling, hvor der er regnet med en effekt på 50 %.
  2. Eksisterende kvægbrug, der anvender teknologien og ligger i nærheden af ammoniakfølsom natur.
  3. Kvægbrug der skal revurderes.

Læs hvordan de forskellige sager skal vurderes i afsnittet om reduceret effekt af kvægforsuring i vejledningen til husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens kapitel 13.