Ny vejledning til husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen af 1. januar 2021 og rettelse i vejledning til miljøaktivitetsbekendtgørelsen

Publiceret 16-06-2021

Vejledningen til husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen er opdateret, så de ændringer der trådte i kraft den 1. januar 2021 er med. Det drejer sig primært om, at reglerne om den udvidede offentlighedsprocedure for godkendelser efter § 16 a m.v. er flyttet fra husdyrbrugloven til bekendtgørelsen. Bestemmelserne er blevet mere direktivnære i forhold til VVM-direktivet.

Der er indført en bestemmelse om, at kommunen skal afgrænse indholdet af miljøkonsekvensrapportens indhold, hvis ansøger anmoder herom. Det vil i husdyrsager oftest ikke være relevant, da emnerne i høj grad følger af bekendtgørelsens faste afskæringskriterier og beskrivelse af emnerne i bekendtgørelsens bilag 1.

I forhold til høring over udkast til afgørelse, miljøkonsekvensrapport og ansøgning er der indført krav om, at offentligheden høres ved annoncering digitalt. Dvs., at ud over høringen af naboer, dem der har anmodet om at få udkast til afgørelse tilsendt, beboere inden for lugtkonsekvenszonen og andre berørte, skal ”offentligheden” også have mulighed for at blive hørt. Dette har i flere kommuner allerede været praksis idet høringen også er sket på hjemmesiden.

Desuden er fristen for indberetning i § 50, som kun omfatter IE-brug, blevet ændret, så det nu fremgår, at IE-brug skal indsende de oplistede oplysninger for det forudgående kalenderår senest den 31. december.

Vejledningen til miljøaktivitetsbekendtgørelsen

Vejledningen er blevet rettet, så der ikke længere står ”årsheste”. Grænsen for erhvervsmæssigt dyrehold er, i forhold til heste, 4 heste med føl. Det har ingen betydning, hvor store hestene er, eller om de kun går der en del af året.