Præcisering af husdyrvejledningen vedr. landskabspåvirkning, transportgener m.v.

Publiceret 13-07-2021

Miljøstyrelsen har den 9. juli 2021 offentliggjort en ny version af vejledningen til husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens kapitel 14.

I kapitlet er især afsnittet om vurdering efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens §§ 34 og 35 blevet udbygget, således at emnerne omkring landskabelige værdier, transport, støj, støv, fluer, rotter m.v., gennemgås særskilt. Der er ikke tale om en ændring af regler eller praksis, men en opdatering af vejledningen fra 2017, så den indeholder en mere detaljeret gennemgang af disse emner. Da der ikke er sket ændringer vedr. disse emner ved overgangen til stipladsmodellen i august 2017, er der blot tale om en opdatering af den gældende vejledning i overensstemmelse med vejledningen fra før august 2017.

Vejledningen er således blevet præciseret, så det klart fremgår, at kommunerne har mulighed for at inddrage en konkret vurdering af de miljømæssige påvirkninger af lokale forhold ved godkendelse af husdyrbruget.

Opdateringen har desuden medført, at et mindre afsnit om landskab i vejledningens kapitel 13 er blevet slettet, da indholdet heri er indarbejdet i det nye kapitel 14.