Vaskevand fra vask af transportbiler til grise

 

03-11-2022

Spørgsmål

Jeg har været på miljøtilsyn på et landbrug med grise, hvor vognmanden lige havde leveret et hold grise til stalden og var ved at vaske bilen. Landbrugeren har oplyst, at chaufføren ved vask fejer husdyrgødningen ud af bilen, inden han vasker den. Husdyrgødningen bliver fejet ud på læsserampen. Umiddelbart vil der dog være lidt tilbage, som øjensynligt bliver blandet med vaskevandet. Der er ikke noget befæstet areal, og vaskevandet løber ud på den bare jord. Jeg forsøger at finde frem til, om der er nogle regler for, hvorledes vaskevandet skal håndteres. Må vaskevandet løbe ud på den bare jord, eller skal det ledes til en opsamlingsbeholder?


Svar

Nej, som følge af gødningsanvendelsesbekendtgørelsens regler, må vaskevandet ikke løbe ud på den bare jord.

Vaskevand iblandet husdyrgødning, skal nemlig udbringes på arealer, hvor der er eller vil blive etableret afgrøder, eller forbrændes. Afgrøderne skal være omfattet af en kvælstofnorm eller en fosfornorm. Det fremgår af gødningsanvendelsesbekendtgørelsens § 4.

Det skyldes, at væsken betragtes som husdyrgødning, jf. gødningsanvendelsesbekendtgørelsens § 3, nr. 3. Idet der er krav om, at husdyrgødning skal udbringes, skal vaskevandet med husdyrgødning i opsamles, med mindre vasken af bilen sker oven på afgrøder med en kvælstofnorm eller en fosfornorm. Sidstnævnte er dog næppe muligt i praksis. I praksis kan der f.eks. anvendes en vaskeplads så væsken med husdyrgødning opsamles.

Kommunen skal vurdere, om udbringningen af husdyrgødningen forudsætter en tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 19, hvis husdyrgødning blandes med andre stoffer, der kan forurene grundvand, jord og undergrund. Dette kan være sæber, desinfektionsmidler mv.

Kommunen kan dog foretage en konkret vurdering af, om det er af underordnet betydning, at husdyrgødningen ikke udbringes på arealer, hvor der er eller vil blive etableret afgrøder. Det fremgår af husdyrbruglovens § 46. Kommunen kan i den forbindelse lægge vægt på, at der f.eks. går lang tid mellem vask af lastbilen det pågældende sted, eller at vasken f.eks. sker forskellige steder, så der ikke sker punktforurening.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken