Udsprinkling af restvand

15-04-2021

Spørgsmål

I kommunen og i nabokommunerne oplever vi flere forureninger fra udsprinkling af restvand. Selv om vi har mange landmænd, der udsprinkler, er der næsten ingen udsprinklingsanlæg der fungere korrekt. Kommer der ikke snart en mere præcis lovgivning, der viser hvorledes et udpsprinklingsanlæg skal laves. Byggebladet skriver kun bør. Hvis en landmand har et anlæg med tre hydranter, udsprinkler han kun fra den ene ad gangen. Det kræver en meget stor motor, hvis han skal udsprinkle fra alle hydranter på en gang. Når han gør det bliver jorden vandmættet. Og det må han jo ikke. Som regel starter anlæg også automatisk. Det vil sige at de udsprinkler i regnvejr, når jorden er vandmættet.


Svar

Der er ikke udsigt til mere præcise, bekendtgørelsesfastsatte anvisninger på, hvordan udsprinklingsanlæg skal laves. Hvis kommunen vurderer, at måden at udsprinkle på strider mod reglerne, kan kommunen håndhæve ift. dette. Byggeblade, der ikke decideret fungerer som undtagelser for husdyrgødningsbekendtgørelsens regler, er anvisninger på, hvordan et tiltag bruges eller indrettes fornuftigt. Se f.eks. om byggeblade i dette helpdesksvar: https://husdyrvejledning.mst.dk/helpdesk/helpdesk-svar/opbevaring-af-husdyrgoedning-og-ensilage/randbelaegning-paa-ensilagesilo/  
I forhold til at håndhæve regler, er der inspiration at hente i dette helpdesksvar: https://husdyrvejledning.mst.dk/helpdesk/helpdesk-svar/tilsyn-og-haandhaevelse/lugt-og-svineri-i-slagtesvinestier/ Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken