Tilsynspligt med hunde

22-10-2019

Spørgsmål

Skal kommunen føre regelmæssigt tilsyn med erhvervsmæssige hundehold og kattehold? Jf tilsynsbek. § 1 stk 2 nr 4 skal vi føre tilsyn med: "ejendomme med erhvervsmæssigt dyrehold, som inden den 1. august 2017 var omfattet af regelmæssigt tilsyn efter reglerne i bekendtgørelse nr. 1519 af 7. december 2016 om miljøtilsyn". Jf den gamle bekendtgørelse § 1 stk. 2 nr. 4 skulle vi føre tilsyn med: "husdyrbrug ... over 3 dyreenheder" Da hunde ikke kan opgøres i dyreenheder, mig bekendt, var de så undtaget fra tilsyn i den gamle bekendtgørelse, og derfor også nu? Eller hvad? Men så skal vi vel føre tilsyn med gødningen hvert 6. år, jf. husdyrgødningsbekendtgørelsen § 53 stk 2? Jf. jeres svar om håndtering af hundeafføring 01-02-2018.


Svar

Når et hundehold er af en sådan størrelse, at det må betragtes som et erhvervsmæssigt hundehold, skal kommunen føre tilsyn med, at reglerne i husdyrgødningsbekendtgørelsen iagttages. Det vil sige, at kommunen skal føre tilsyn med, at der ikke sker forurening og gener som følge af hundeholdet, og at kravene om lokalisering (afstandskrav) overholdes.
Tilsynspligten i husdyrgødningsbekendtgørelsens § 53 foreskriver, at det mindst hvert 6. år skal påses, at reglerne i bekendtgørelses kapitel 6 overholdes. Fødevarestyrelsens administration efter "Bekendtgørelse om erhvervsmæssig handel med og opdræt af hunde samt hundepensioner og hundeinternater" sker uafhængigt heraf. Tidligere galt kommunens tilsynspligt uanset hundeholdets størrelse. Men der var ikke fastsat minimumsfrekvenser for tilsyn med hundehold i miljøtilsynsbekendtgørelsen.
Der kan kun opkræves brugerbetaling for tilsyn med hundehold, der også er omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsen, dvs. erhvervsmæssigt hold af hunde.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken