Tilsynsbekendtgørelsen

26-04-2018

Spørgsmål

Af miljøtilsynsbekendtgørelsen fremgår det af §1, stk. 2 nr. 4, at bekendtgørelsen gælder for ejendomme med erhvervsmæssigt dyrehold indtil kommunen meddeler godkendelse eller tilladelse efter §§16a eller 16b eller træffer afgørelse om, at ejendommen med erhvervsmæssigt dyrehold ikke er omfattet af krav om godkendelse eller tilladelse efter §§16a eller 16b. Vi er usikre på, hvad der skal forstås ved sætningen: ”træffer afgørelse om, at ejendommen med erhvervsmæssigt dyrehold ikke er omfattet af krav om godkendelse eller tilladelse efter §16a eller 16b”. I forbindelse med miljøtilsyn på en ejendom med erhvervsmæssigt dyrehold kan vi blive opmærksomme på, at dyretypen og produktionsarealet har en størrelse der gør, at ejendommen ikke er omfattet af tilladelsespligt. Har vi i sådan en situation mulighed for at træffe en egentlig afgørelse om, at ejendommen ikke er omfattet af krav om tilladelse, og i givet fald med hjemmel i hvilken §? I disse situationer vil der være tale om ejendomme, som ikke foretager nogen ændring eller udvidelse. Hvis vi har mulighed for at træffe sådan en afgørelse, ønsker vi en nærmere vejledning i, hvilke vurderinger/overvejelser vi skal lægge til grund for enten at træffe en sådan afgørelse eller ikke (har vi pligt til at gøre det?). Vejledning kan være med til at sikre, at vi undgår en forskellig linje kommunerne imellem og så vi anvender muligheden i overensstemmelse med det som er hensigten.


Svar

Miljøstyrelsen har tidligere svaret på et lignende spørgsmål. Træffes afgørelse om "ikke-godkendelsespligt" i anmeldesager?

Hjemlen til at træffe en sådan afgørelse om ikke godkendelsespligt er således husdyrbruglovens §16b modsætningsvist. Evt. i sammenhæng med husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 7.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken