Tilsynsbekendtgørelsen, periode mellem to basistilsyn, hvis mindre end 3 år, risikoscore

27-05-2021

Spørgsmål

Hej, jeg har et spørgsmål til tilsynsbekendtgørelsen, som jeg har brug for at få præciseret. Som udgangspunkt er basistilsynsfrekvensen for husdyrbrug afhængig af type, og betyder, at der som minimum skal være et basistilsyn i løbet af en 3-årig (kategori 1a/1b) eller en 6-årig periode (kategori 2). Hvis seneste basistilsyn har været udført i november 2018, og næste basistilsyn udføres i juni 2021, er perioden mellem to de to basistilsyn under 3 år. Hvis der har været givet indskærpelser på tilsynet i 2018, og disse er efterkommet, men som nævnt ikke er forløbet 3 år, fra sidste basistilsyn, hvor indskærpelsen er givet, vil dette så fortsat skulle tælle med, når der skal risikoscores, eller vil det faktum, at der er udført to basistilsyn, på mindre end 3 år betyde, at indskærpelsen ikke skal tælles med? Bekendtgørelse om miljøtilsyn, 2019-12-09 nr. 1536 § 2 I denne bekendtgørelse forstås ved 8) Basistilsyn: Et planlagt tilsyn, hvor husdyrbrugets m.v. samlede miljøforhold gennemgås. Der indgår som minimum et tilsynsbesøg indenfor en periode svarende til frekvensen for basistilsyn. Bilag 1. Miljørisikovurdering, jf. § 4, stk. 1 Parametrene og scoringen af parametrene under Sandsynlighed er B. Regelefterlevelse Miljømyndigheden har ikke fundet anledning til at håndhæve miljølovgivningen, jf. § 1, stk. 1, indenfor en periode, svarende til frekvensen for basistilsyn. Bilag 2. tilsynsfrekvenser for virksomheder og husdyrbrug m.v., jf. § 1, stk. 2 Basistilsyn: Alle virksomheder og husdyrbrug skal have et basistilsyn i løbet af en 3-årig periode. Alle virksomheder og husdyrbrug m.v. skal have et basistilsyn i løbet af en 6-årig periode.


Svar

Det er det enkelte husdyrbrugs frekvens for basistilsyn, der er afgør, hvilken periode der skal ses på med hensyn til sammentælling af antal håndhævelser.

Perioden er defineret som frekvensen for basistilsyn forud for det tidspunkt, hvor miljørisikovurderingen gennemføres. Afhængig af om virksomheden eller husdyrbruget m.v. er omfattet af kategori 1 eller kategori 2, vil perioden være henholdsvis 3 eller 6 år.

Det betyder, at I med hensyn til sammentælling af håndhævelser skal kigge 3 år tilbage, beregnet fra datoen hvor risikovurderingen gennemføres. Det gælder uanset om risikovurderingen foretages efter et basistilsyn, et prioriteret tilsyn eller et kampagnetilsyn.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken