Tilsyn på minkfarme

04-12-2020

Spørgsmål

Vi har et par minkfarme, som står til at skulle have basistilsyn i år. Der er jo som bekendt ingen mink på farmene længere, og det kommer det jo sandsynligvis heller ikke de næste par år. Hvordan forholder vi os til dem mht tilsyn? Skal de fortsat have miljøtilsyn?


Svar

Svaret er præciseret den 2. marts 2021

Kommunerne skal fortsat føre deres miljøtilsyn som hidtil i det omfang det kan lade sig gøre under hensyntagen til Fødevarestyrelsens retningslinjer og anvisninger. Hvis der er spørgsmål omkring kommunernes adgang til minkbesætninger i forhold til smitterisiko, bedes disse rettet til Fødevarestyrelsen. 

Det bemærkes, at ministeren ad flere omgange har meddelt dispensation for bestemmelserne i miljøtilsynsbekendtgørelsen. Find gældende dispensationen her.

For virksomheder og husdyrbrug, der er omfattet af kravet om regelmæssige tilsyn iht. miljøtilsynsbekendtgørelsens § 1, stk. 2, gælder kravet om regelmæssige tilsyn fra driften påbegyndes og indtil driften ophører. Driften anses for ophørt, når eventuelle miljømæssige foranstaltninger i forbindelse med ophøret er foretaget, fx tømning af tanke, oprydning af oplag mv. Herefter har miljømyndigheden en generel tilsynsforpligtelse efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 9 eller husdyrbruglovens kapitel 5.

Det betyder, at en minkfarm er omfattet af kravet om regelmæssige tilsyn, herunder at basistilsyn og prioriterede tilsyn skal føres efter bekendtgørelsens regler, indtil der ikke længere er aktiviteter, gødningsoplag eller andre kilder til forurening. Det er op til den enkelte myndighed at vurdere, om det er hensigtsmæssigt at tage dispensationens muligheder for digitale og reducerede tilsyn i anvendelse ved de planlagte tilsyn på minkfarmene.

Indtil minkfarmen eventuelt vælger at genoptage driften har miljømyndigheden en generel tilsynsforpligtelse.

Hvis minkfarmen vælger at genoptage driften inden godkendelsen eller tilladelsen bortfalder, jf. reglerne i hhv. husdyrbruglovens § 59 a og husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens §§ 53, 54 og 55, vil minkfarmen igen være omfattet af kravet om regelmæssige tilsyn. Vær i den forbindelse opmærksom på, at ministeren har dispenseret for reglerne om kontinuitetsbrud i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen § 55, stk. 1, for så vidt angår minkfarme med godkendelser meddelt efter § 33 i lov om miljøbeskyttelse samt for tilladelser og godkendelser meddelt efter §§ 10-12 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. Dispensationen er gældende fra den 28. oktober 2020 til og med den 31. december 2021. Dispensationen er sendt rundt til landets kommuner. I forhold til godkendelser meddelt efter § 33 i lov om miljøbeskyttelse, finder kontinuitetsbrudsreglen i miljøbeskyttelseslovens § 78 b anvendelse, så længe der er dispenseret fra reglen i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 55. 

I sager om forurening eller ved risiko for forureninger, der er en følge af, at husdyrbruget er ophørt (altså efter at godkendelsen eller tilladelsen bortfalder) er kommunen tilsynsmyndighed, jf. husdyrbruglovens § 44, stk. 4. Det vil sige, at kommunens opgave som tilsynsmyndighed ikke ophører, fordi husdyrbrugets drift er bragt til ophør. Henvisningen i § 44, stk. 4 til lovens §§ 46, 48 og 49 understreger, at kommunen også skal forestå evt. håndhævelse, når forholdene tilsiger det. Kommunen skal altså ikke fortsætte det normale tilsyn, efter godkendelsen eller tilladelsen er bortfaldet, men reagere på risici for, eller konstaterede forureninger som relaterer sig til den ophørte produktion.  
 


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken