Tilsyn på landbrug med lovlig produktion men uden dyr?

 

08-03-2022

Spørgsmål

I Miljøstyrelsens vejledning under afsnittet 'særligt for ejendomme med erhvervsmæssigt dyrehold' står der, 'at en ejendom, som er under grænsen for erhvervsmæssigt dyrehold jf. miljøaktivitetsbekendtgørelsens § 7 stk. 2 ikke som udgangspunkt vil være omfattet af tilsynsbekendtgørelsens krav om regelmæssigt tilsyn, uanset om ejendommen tidligere har anmeldt et dyrehold, som er over grænsen for erhvervsmæssigt dyrehold (3 DE)'.

Vi har nogle landbrug med gamle tilladelser, hvor dyreholdet ikke kan nedskrives (miljøbeskyttelseslovens §78 a).' Vi er af den overbevisning, at disse ejendomme er omfattet af regelmæssigt tilsyn efter tilsynsbekendtgørelsen uafhængigt af antallet af dyr, da de, indtil der opstår fuldstændigt ophør, har ret til at gå op på fuld produktion.

Vi er dog blevet i tvivl, når vi læser den indsatte tekst fra vejledningen, da det her lyder som om, det afgørende er, hvor mange dyr der er på tilsynstidspunktet, og ikke hvor mange dyr der er tilladelse til på ejendommen. I vejledningen står der dog 'som udgangspunkt'. Hvad menes der med det? Er nævnte eksempel et udtryk for et tilfælde, hvor vejledningsteksten netop ikke gælder, og der skal foretages et tilsyn på trods af, at dyreholdet er under erhvervsmæssigt? Er det blot en uklar formulering? Eller er det helt andre eksempler, der er tænkt på i forhold til ordvalget?


Svar

Udgangspunktet er, at miljøtilsynet skal planlægges efter det retsgrundlag, som dyreholdet har. Dvs. det retsgrundlag dyreholdet er godkendt eller tilladt efter. Dette er nødvendigt for at kunne tage stilling til, om der faktisk skal udføres et tilsyn.

Dyrehold, som er under grænsen for erhvervsmæssigt dyrehold, er ikke omfattet af miljøtilsynsbekendtgørelsens krav om regelmæssigt tilsyn. Dyreholdet er endvidere ikke omfattet af reglerne om brugerbetaling.

En løsning for tilsynsmyndigheden kan altså i det konkrete tilfælde være at planlægge tilsynet ud fra retsgrundlaget og herefter ringe til den ansvarlige for dyreholdet og få afklaret, hvor mange dyr, der er på ejendommen. Hvis der er færre dyr end, hvad der udgør et erhvervsmæssigt dyrehold, kan tilsynet aflyses.

I den aktuelle situation er der tale om et dyrehold, som ikke er erhvervsmæssigt. Dermed er det ikke omfattet af miljøtilsynsbekendtgørelsens kapitel 2 og 3, husdyrgødningsbekendtgørelsen eller brugerbetalingsbekendtgørelsen, men da dyreholdet kan blive erhvervsmæssigt igen inden for anmeldelsen, må kommunen beholde dyreholdet i tilsynsplanlægningen, indtil retsgrundlaget ændres.

Se også tidligere udgivende helpdesk svar;

https://husdyrvejledning.mst.dk/helpdesk/helpdesk-svar/tilsyn-og-haandhaevelse/skal-der-foeres-tilsyn/


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken