Tilsyn på ejendomme uden husdyr, men med husdyrgødning.

19-03-2018

Spørgsmål

Vi er i gang med at se på vores liste over basistilsyn i det kommende år. På den liste der er trukket ud er der kommet en håndfuld af de ejendomme, der har en gammel § 16 godkendelse (dvs. arealgodkendelse). Jf. den miljøtilsynsbekendtgørelse, der gjaldt til 1. august skulle disse landbrug have basistilsyn hvert 6. år. Som vi læser den nye miljøtilsynsbekendtgørelse, skal de ikke længere have tilsyn efter miljøtilsynsbe-kendtgørelsen (og det giver jo en eller anden form for mening, da vi ikke længere skal kigge på arealerne). Men på en del af dem opbevares der husdyrgødning – enten som fast møg jf. husdyrgødningsbekendtgørel¬sens § 4 nr. 2 eller som flydende husdyrgødning jf. § 4 nr. 5. For så vidt angår den sidste vil der i beholderen opstå bundfald jf. § 4 nr. 11. Af husdyrgødningsbekendtgørelsen fremgår: § 2. Denne bekendtgørelse finder anvendelse på ejendomme med erhvervsmæssigt dyrehold og på ejen¬domme uden erhvervsmæssigt dyrehold, hvis der på ejendommen anvendes eller opbevares husdyrgød¬ning svarende til produktionen fra et erhvervsmæssigt dyrehold. Stk. 2. Bekendtgørelsen finder endvidere anvendelse på virksomheder, som er registreret i Register for Gødningsregnskab, uanset om de er omfattet af stk. 1. § 81 stk. 2: Kommunalbestyrelsen skal tilrettelægge sit tilsyn efter kapitel 5 i lov om husdyrbrug og anven¬delse af gødning m.v. således, at det mindst hvert 6. år påses, at reglerne i denne bekendtgørelses kapitel 6 om opbevaring af fast husdyrgødning og bundfald overholdes på ejendomme, der ikke er omfattet af krav om regelmæssigt tilsyn efter bekendtgørelsen om miljøtilsyn. Der er som vi kan se det ikke nogen §, der angiver noget om regelmæssige tilsyn i forhold til reglerne efter kapitel 7 (flydende husdyrgødning). Vores spørgsmål er derfor om vi forstår det rigtigt: At vi plantebrug, hvor der opbevares fast møg eller bundfald samlet op fra gyllebeholderen i mark¬stak eller på møddingplads, skal føre tilsyn med overholdelse af kapitel 6 reglerne mindst hvert 6. år, mens vi på plantebrug, hvor der opbevares gylle i gyllebeholdere med evt. bundfald ikke skal føre regelmæssige tilsyn med overholdelse af kapitel 7 reglerne? Når vi spørger er det naturligvis fordi det forekommer ulogisk vi kun skal kigge på opbevaring af fast møg og ikke af det flydende husdyrgødning.


Svar

Det er korrekt, at gamle § 16-arealer ikke længere skal have tilsyn. I den nye husdyrbruglov er (udbringnings)arealer ikke længere omfattet af reglerne om godkendelse. Men på planteavlsbrug, hvor der opbevares husdyrgødning, skal kommunen føre tilsyn med opbevaring af fast husdyrgødning og bundfald mindst hvert 6. år, jf. husdyrgødningsbekendtgørelsen § 81, stk. 2.

Opbevaring af flydende husdyrgødning i gyllebeholdere er desuden omfattet af reglerne i beholderkontrolbekendtgørelsen. Afhængigt af beholderens beliggenhed i forhold til vandløb er der krav om kontrol af beholderen hvert 5. eller 10. år. Det følger af beholderkontrolbekendtgørelsens § 9, at brugeren selv skal rekvirere kontrol af beholderen. Dog er det kommunens ansvar at føre tilsyn med, at reglerne i beholderkontrolordningen overholdes, herunder at der afholdes kontrol af beholdere inden for fristen.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken