Tilsyn med kvægstalde med skraber på spalter og/eller fast drænet gulv

01-03-2018

Spørgsmål

Hvad stiller vi op med hensynet til tilsyn med kvægbrug, nu hvor vi har en viden om, at ammoniakemissionen fra kvægstalde med skraber og/eller fast drænet gulv er væsentligt større end forventet jf. miljøstyrelsens vejledning (Miljøstyrelsen, 22-01-2018, Første vejledning om ny viden om kvæggulve)? Skal tilsynsmyndigheden tage godkendelser, op til revurdering og om nødvendigt meddele påbud eller forbud efter § 39, hvor Husdyrbruglovens § 40 stk. 2 nr. 2 og 3 er opfyldt?


Svar

Da kvægbrug ikke er IE-brug er miljøgodkendelserne hertil derfor ikke meddelt efter de nu ophævede § 12, stk. 1, nr. 1, 2 eller 3 i husdyrbrugloven, hvorfor husdyrbruglovens § 40, stk. 2, ikke kan bruges, jf. § 43 a i ændringsloven til den nye husdyrbruglov.  Det vil sige, at miljøgodkendelserne til kvægbrug er omfattet af en retsbeskyttelse i 8 år. Kommunen har således ikke efter husdyrbrugloven mulighed for at gennembryde retsbeskyttelsen og meddele påbud efter § 40, stk. 2, jf. § 39.

Det vil således først være i forbindelse med den almindelige løbende revurdering efter udløbet af retsbeskyttelsesperioden, at der skal tages stilling hvorvidt kvægbruget overholder totaldepositionskrav i forbindelse med en screening herom efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 39, stk. 2. Eller selvfølgelig i forbindelse med en ansøgning om udvidelse eller ændring af husdyrbruget.

 


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken