Tilsyn med ikke-miljøgodkendelsespligtig vinteropstaldning

06-02-2018

Spørgsmål

En landmand har et erhvervsmæssigt ammekvæghold. Dyrene afgræsser i naturområder, så han har dem i CHR registreret på adresse A, men der er ingen stalde eller andre faciliteter. Han lejer en stald på adresse B, hvor dyrene er opstaldet om vinteren i 4 mdr. I CHR er der slet ikke registreret dyr på adresse B. De er som sagt registreret på adresse A. På adresse B, hvor dyrene er opstaldet om vinteren i 4 måneder på dybstrøelse i en stald, der er mindre end 175 m2, har jeg meddelt en afgørelse om ikke-godkendelsespligt til jf. husdyrgødningsbekendtgørelsen § 70 (forhåndsanmeldelse af stald), og jf. § 7 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen (undtaget fra godkendelsespligt selvom stalden er større end 100 m2). Mit spørgsmål er nu: Skal jeg føre regelmæssigt tilsyn med dyreholdet efter tilsynsbekendtgørelsen, og i givet fald hvor? I Geoenviron er den logiske konsekvens, at slette dyreholdet fra adresse A, hvor der hverken er dyr eller anlæg, som jeg kan føre tilsyn med, og i stedet indsætte dyreholdet på adresse B. Uanset, hvordan dyrene er registreret i CHR. Miljøtilsynsbekendtgørelsen, bilag 3, felt 11: ”… ejendomme med erhvervsmæssigt dyrehold, som inden den 1. august 2017 er omfattet af regelmæssigt tilsyn efter reglerne i bekendtgørelse nr. 1519 af 7. december 2016 om miljøtilsyn, indtil kommunalbestyrelsen meddeler godkendelse eller tilladelse efter §§ 16 a eller 16 b, eller træffer afgørelse om, at ejendommen med erhvervsmæssigt dyrehold ikke er omfattet af krav om godkendelse eller tilladelse efter §§ 16 a eller 16 b…” Betyder det, at jeg slet ikke skal føre tilsyn med stalden, gødningen og dyrene på adresse B? (altså, regelmæssigt basistilsyn med brugerbetaling i medfør af miljøtilsynsbekendtgørelsen). PS. Jeg er bekendt med husdyrgødningsbekendtgørelsen § 81 stk. 2, som siger at vi skal føre tilsyn med gødningsopbevaring hvert 6. år. Men det gælder jo kun husdyrbrug, der er omfattet af tilsyn efter kapitel 5 i husdyrbrugloven. Jeg kan ikke se, at adresse B er omfattet af husdyrbruglovens kap. 5: ”§ 44 stk. 3: Kommunalbestyrelsen fører endvidere tilsyn med, at påbud og forbud efterkommes, samt at vilkår fastsat i forbindelse med godkendelser og tilladelser overholdes.” I denne sag er der hverken tale om påbud, forbud, vilkår, tilladelse eller godkendelse.


Svar

Miljøstyrelsen forstår sagen sådan, at der er truffet afgørelse om ikke-godkendelsespligt for kvægholdet, hvilket ud fra oplysningerne er korrekt. Derfor er kvægholdet ikke længere omfattet af miljøtilsynsbekendtgørelsen, men reguleres af bestemmelserne i husdyrgødningsbekendtgørelsen (HGB), og der skal føres tilsyn med dyreholdet efter HGB § 81. Der skal herunder nærmere føres tilsyn efter HGB, kapitel 6 om Opbevaring af fastgødning og bundfald, hver 6. år. Således skal der føres tilsyn med dyreholdet med hensyn til de miljøfaglige forhold, hvor det giver mening at føre tilsyn efter bestemmelserne i HGB, kapitel 6. At der i HGB § 81 er henvist til husdyrbruglovens kapitel 5 er udelukkende et spørgsmål om reglerne omkring tilsynet og håndhævelse.

Med hensyn til kvægholdets registrering i DMA vil dyrene være registreret ved den person, der er ansvarlig for dyreholdet, uanset hvor dyreholdet er lokaliseret. Dette vil formentlig være den samme registrering, som fremgår af CHR-registeret.

 


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken