Spørgsmål vedr. konsulenterklæring om tilstrækkelig opbevaringskapacitet

20-07-2021

Spørgsmål

Har kommunen hjemmel til at forlange, at det skal være en konsulent, der udarbejder en opgørelse over den samlede opbevaringskapacitet? I dette tilfælde drejer det sig om et tilladt dyrehold fra før 2007. Der er hjemmel i § 12 i husdyrgødningsbek. til, at den ansvarlige for driften udarbejder en opgørelse og jf. vejl. fra 1993 for husdyrgødningbek., hvor der bl.a. står, at såfremt der ikke foreligger en erklæring fra f.eks. landbrugets konsulenttjeneste kan kommunen med hjemmel i § 72 i MBL. anmode den ansvarlige for virksomheden om nødvendig dokumentation for, at den opgjorte kapacitet er tilstrækkelig til at opfylde reglerne. Dokumentationen kan være en erklæring herom fra f.eks. landbrugets rådgivningstjeneste eller relevante gødnings- og sædskifteplaner. Det kan også være en opgørelse, der angiver produktion af husdyrgødning måned for måned. Vejledningen står som gældende i retsinfo.dk.


Svar

Vejledningen, som står, som gældende i retsinformation er ikke den gældende. Miljøstyrelsen er i en proces omkring at få siden fjernet. Den gældende husdyrvejledning findes via https://husdyrvejledning.mst.dk/

Af husdyrgødningsbekendtgørelsens § 12, 1. pkt., fremgår det, at såfremt der foretages ændringer, som har indflydelse på kapaciteten, jf. § 11, skal den ansvarlige for driften udarbejde en opgørelse over den nye samlede opbevaringskapacitet. Så efter bestemmelsen her, er det den ansvarlige for driften, som har ansvaret for at udarbejde en opgørelse over den nye samlede opbevaringskapacitet. Kommunen kan ikke forlange, at det skal laves af f.eks. en konsulent. 

Af husdyrbruglovens § 53, stk. 1, 1. pkt. fremgår det, at: 

Den, der er ansvarlig for forhold eller indretninger, der kan give anledning til forurening eller anden virkning på miljøet, skal efter anmodning fra tilsynsmyndigheden give alle oplysninger, herunder om økonomiske og regnskabsmæssige forhold, som har betydning for vurderingen af forureningen eller virkningen på miljøet i øvrigt og for eventuelle afhjælpende eller forebyggende foranstaltninger.

Husdyrbruglovens § 53, stk. 1 i husdyrbrugloven svarer stort set til miljøbeskyttelseslovens § 72, stk. 1. 

Husdyrbruglovens § 53 medfører dog ikke, at kommunen kan forlange, at det skal være en konsulent, der skal udarbejde opgørelsen. Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken