Spørgsmål om brugerbetaling

17-04-2018

Spørgsmål

I forbindelse med den nye regulering af husdyrbrug er der opstået nogle tvivlsspørgsmål vedrørende brugerbetaling og tilsynsfrekvens for de mindre husdyrbrug. Jf Husdyrgødningsbekendtgørelsen §81 stk 2 skal kommunerne fører tilsyn med møddingspladser på alle erhvervsmæssige dyrehold, der ikke er omfattet af tilsynsbekendtgørelsen. Da disse tilsyn ikke er en del af tilsynsbekendtgørelsen, er det så korrekt forstået at disse tilsyn ikke er en del af tilsynsfrekvenserne for tilsyn? Er det derudover korrekt forstået at disse tilsyn er omfattet af kapitel 5 i lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v, og dermed omfattet af reglerne om brugerbetaling? Dette leder til et andet spørgsmål. Hvis kommunen grundet klager fører tilsyn med et erhvervsmæssigt dyrehold, er disse tilsyn og eventuel efterfølgende håndhævelse omfattet af reglerne om brugerbetaling? I forbindelse med styrelsens roadshow af den nye husdyrregulering, er der et slide der viser, at alle §16b tilladelser (med eller uden BAT) er omfattet af brugerbetaling. Hvor er hjemlen til dette, da der af brugerbetalingsbekendtgørelsens §3 nr. 3 fremgår, at det kun er tilladelser efter §16b med vilkår om reduktion af ammoniak er omfattet af brugerbetaling.


Svar

Bemærk dette svar er præciseret d. 28. maj 2019 vedr. brugerbetalig for §  16b uden vilkår om BAT ved helpdesksvar ”Brugerbetaling for § 16 b uden Bat”.

Tilsyn med ejendomme, som er omfattet af bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. (husdyrgødningsbekendtgørelsen), tilrettelægges efter husdyrgødningsbekendtgørelsens § 81. Ja, det er korrekt forstået, at tilsyn efter husdyrgødningsbekendtgørelsens § 81 ikke indgår i opgørelsen af tilsynsfrekvenserne for tilsyn i tilsynsbekendtgørelsen.
Tilsynsmyndigheden kan opkræve fuld brugerbetaling for tilsynet. Der kan dog ikke opkræves brugerbetaling for tilsyn på baggrund af uberettigede klager fra naboer m.v.
Der kan efter brugerbetalingsbekendtgørelsen opkræves brugerbetaling for tilsyn, enten efter kapitel 9 i miljøbeskyttelsesloven, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen § 1, nr. 6, eller efter kapitel 5 i husdyrbrugloven, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen § 1, nr. 7. Opkrævningen for tilsynet vil som udgangspunkt ske efter kapitel 5 i husdyrbrugloven, som tilsynet skal tilrettelægges efter, jf. husdyrgødningsbekendtgørelsens § 81, stk. 2. 
Det skal bemærkes, at der for tilsyn med overholdelse af pligten efter husdyrgødningsbekendtgørelsen til at etablere foranstaltninger til at imødegå, at jord under normale vejrforhold eroderer til vandmiljøet, alene kan opkræves brugerbetaling, når tilsynsmyndigheden foretager håndhævelser, eller når tilsynsmyndigheden konstaterer forhold, der giver anledning til en fortsat tilsynsindsats, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsens bilag 2, afsnit 2.
Hjemlen til at opkræve brugerbetaling for en tilladelse efter husdyrbruglovens § 16 b uden vilkår om BAT er at finde i brugerbetalingsbekendtgørelsens § 1 nr. 2.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken