Slam til landbrugsjord i november

24-01-2019

Spørgsmål

Er det lovligt at udbringe slam i flg. situationer fra 3. november og frem til 15.11.18: 1. Udbringning på sort jord – generelt (og en vårafgrøde i sigte i 2019)? - 2. Udbringning i efterafgrøde (til destruktion) generelt? - 3. Udbringning i lovpligtig-, husdyr- og MFO-efterafgrøder (til destruktion) på JB 1-4 jorde?


Svar

I perioden fra høst til 20. oktober må der kun udbringes fast affald til arealer, hvor der er afgrøder den følgende vinter. Der må dog udbringes fast affald i perioden fra høst til etablering af grøngødning på arealer omfattet af stk. 3, nr. 3 (Arealer hvor der senest 20. august etableres grøngødning med gul sennep, olieræddike eller gul sennep og olieræddike forud for sukkerroer, hvor der er indgået kontrakt med en sukkerfabrik om afsætning af sukkerroerne). Efter den 20. oktober må der udbringes fast affald på sort jord frem til den 15. november, under hensynstagning til forbuddet med jordbearbejdning. Se https://lbst.dk/landbrug/efterafgroeder-og-jordbearbejdning/dyrkningsrelaterede-tiltag/forbud-mod-jordbearbejdning-forud-for-vaarsaaede-afgroeder/#c47533’

Efterafgrøder er undtaget af forbuddet om jordbearbejdning (se overstående link).

Det fremgår dog af husdyrgødningsbekendtgørelsens § 29 at på landbrugsarealer må affald kun udbringes til afgrøder. Afgrøderne skal være omfattet af en kvælstofnorm ifølge lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække og de i medfør heraf udstedte bekendtgørelser eller en retningsgivende norm for fosfor og kalium i henhold til retningslinjer udstedt af Landbrugsstyrelsen for den pågældende planperiode.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken