Skal erhvervsmæssigt dyrehold uden anlæg anmeldes og have tilsyn?

08-10-2019

Spørgsmål

Alle erhvervsmæssige dyrehold er omfattet af husdyrgødningsbekendtgørelsen. Skal erhvervsmæssige dyrehold, der ikke har fast placerede anlæg efter husdyrgødningsbekendtgørelsens § 42 anmeldes til Kommunalbestyrelsen og med hvilken hjemmel? Skal Kommunalbestyrelsen føre tilsyn med disse jf. husdyrgødningsbekendtgørelsens § 53 selvom der ikke er fast placerede anlæg, eftersom husdyrgødningsbekendtgørelsens kapitel 6 omfatter opbevaring af fast husdyrgødning, hvilket kan stamme fra et ikke fast placeret produktionsareal som eksempelvis en flytbar læskur?


Svar

Etablering af  fast placerede husdyranlæg, dvs. f.eks. stalde og permanente læskure, må ikke ske før 14 dage efter, at det er anmeldt til kommunen.

Etablering af et udegående dyrehold, der ikke skal have adgang til fast placerede stalde m.v., kræver ikke anmeldelse efter bestemmelsen. Reglerne for placering, flytning m.v. gælder umiddelbart og skal naturligvis overholdes, men der er ikke krav om forudgående anmeldelse.

For tilsyn, håndhævelse m.v. gælder reglerne i miljøbeskyttelseslovens kapitel 9 og reglerne i husdyrbruglovens kapitel 5.

Kommunen fører tilsyn med, at husdyrbrugloven og de regler, der er fastsat med hjemmel i loven, herunder husdyrgødningsbekendtgørelsen, overholdes.

Anmeldereglerne i husdyrgødningsbekendtgørelsen har primært til formål, at kommunen får kendskab til etablering, udvidelse eller ændring af anlæg, før dette sker. Dette er dels for, at kommunen kan vurdere, om den fremadrettet skal føre tilsyn med det anmeldte, dels for at kunne reagere før aktiviteten gennemføres, hvis en ønsket etablering, udvidelse eller ændring af et anlæg vil være i strid med husdyrgødningsbekendtgørelsens regler.

Selvom der ikke er pligt til at anmelde etabling af et udegående dyrehold, der ikke skal have adgang til fast placerede stalde m.v, har kommunen fortsat sin generelle tilsynsforpligtigelse.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken