Skal erhvervsmæssig dyrehold jf. godkendelsesbek. § 7 have basistilsyn?

10-12-2019

Spørgsmål

Hej. I Miljøtilsynsbekendtgørelsen står der jf. § 2, pkt. 6) at gruppen for kategori 2 tilsyn er: Resten af de virksomheder og husdyrbrug m.v., der er omfattet af § 1, stk. 2. Vil det sige, at basis tilsynene også omfatter ejendommen med erhvervsmæssigt dyrehold ikke, omfattet af krav om godkendelse eller tilladelse efter §§ 16 a eller 16 b - dvs. dem der er undtaget jf. Bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug, § 7 - Eller falder de ud af basistilsynene og skal i stedet have gødningstilsyn?


Svar

Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen regulerer kun husdyrbrug, der er omfattet af godkendelsespligt eller tilladelseskrav. Ejendomme med dyrehold, som ikke er omfattet af tilladelseskrav m.v., fordi produktionsarealet er mindre end 100-300 m2, reguleres ikke af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen. Derimod vil de være omfattet af de generelle regler i husdyrbruglovens §§ 6-9, husdyrgødningsbekendtgørelsen, planlovens landzoneregler, habitatbekendtgørelsen m.v Etablering, udvidelse og ændringer af anlæg på disse husdyrbrug skal i nærmere bestemt omfang anmeldes efter reglerne i husdyrgødningsbekendtgørelsen.
Når der bliver truffet beslutning om, at husdyrbruget ikke skal godkendes eller tillades efter husdyrlovens §§ 16 a eller 16 b, er husdyrbruget ikke omfattet af regelmæssigt tilsyn efter miljøtilsynsbekendtgørelsens regler. Dette gælder også husdyrbrug, der er undtaget kravet om godkendelse og tilladelse efter § 7 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.
Tilsynet skal i stedet foretages på baggrund af husdyrgødningsbekendtgørelsens regler, så kommunen tilrettelægger sit tilsyn efter kapitel 5 i husdyrbrugloven, så der mindst hvert 6. år iagttages, at reglerne om opbevaring af fast husdyrgødning og bundfald i husdyrgødningsbekendtgørelsen overholdes på ejendomme.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken