Skal der opkræves brugerbetaling i forbindelse med indskærpelse/påbud vedr. gyllebeholder på et plantebrug?

14-10-2021

Spørgsmål

Kommunen har i forbindelse med en 10-års beholderkontrol af en gyllebeholder på et plantebrug, indskærpet arbejde der skal udføres samt givet et strakspåbud om tømning af beholderen - i forbindelse med sagen, har kommunen ligeledes været på fysiske tilsyn, for at besigtige beholderen. Skal der opkræves brugerbetaling for den tid vi har brugt på at håndhæve forholdene omkring gyllebeholderen på et plantebrug?


Svar

Nej, der er ikke brugerbetaling på plantebrug på de aktiviteter, der foregår på anlægget. Det skyldes, at plantebrug (rene planteavlsejendomme uden erhvervsmæssigt dyrehold) ikke i sig selv ikke er nævnt i § 2 i brugerbetalingsbekendtgørelsen.


Se også svar på lignede spørgsmål https://husdyrvejledning.mst.dk/helpdesk/helpdesk-svar/tilsyn-og-haandhaevelse/genindsendelse-af-spoergsmaal-til-brugerbetalingsbekendtgoerelsen/  

Generelt er der to grundlægende betingelser i brugerbetalingsbekendtgørelsen for, at der kan opkræves brugerbetaling. For det første skal der være tale om en virksomhed, anlæg eller indretning m.v. eller et husdyrbrug, der er omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsens § 2. For det andet skal der være tale om en aktivitet udført efter den lovgivning, som er nævnt i brugerbetalingsbekendtgørelsens § 1. Dette er beskrevet i flere helpdesksvar vedr. brugerbetaling. Se f.eks. https://husdyrvejledning.mst.dk/helpdesk/helpdesk-svar/sagsbehandling/opkraeves-brugerbetaling-for-sagsbehandling-efter-bioaskebekendtgoerelsen/  
Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken