Skal der føres tilsyn ...

23-09-2019

Spørgsmål

En ejendom har en produktionstilladelse bestående af en gammel anmeldelse af dyrehold til 12 ammekøer med opdræt. Men dyreholdet er nu kun bestående af 2 stk. fedkvæg. Ejendommen holder således gang i sin produktionstilladelse. Vi har et spørgsmål vedrørende, om der skal føres miljøtilsyn på ejendommen. Skal der føres tilsyn i forhold til tilladt dyrehold (12 ammekøer + opdræt), eller skal spørgsmålet om tilsyn vurderes ud fra aktuelt dyrehold (2 stk. kvæg = ikke erhvervsmæssigt)? Generelt kan der være tale om både midlertidige nedsættelser af dyrehold og mere permanente nedsættelser af dyreholdet.


Svar

Bemærk, at dette svar er opdateret den 4/12-2019 i forhold til tidligere svar offentliggjort den 23/9-2019

Konklusion

Udgangspunktet er, at miljøtilsynet skal planlægges efter det retsgrundlag, som dyreholdet har. Dvs. det retsgrundlag dyreholdet er godkendt eller tilladt efter. Dette er nødvendigt for at kunne tage stilling til, om der faktisk skal udføres et tilsyn.

I og med, at der er en rettighed til at overstige grænsen for erhvervsmæssigt dyrehold vides det ikke på forhånd, om reglerne i miljøtilsynbekendtgørelsens kapitel 2 og 3, husdyrgødningsbekendtgørelsen eller brugerbetalingsbekendtgørelsen finder anvendelse. Dette er begrundelsen for, at det i fht. tilsynsplanlægningen vil være hensigtsmæssigt at planlægge i fht. rettigheden.

I den aktuelle situation er der tale om et dyrehold, som ikke er erhvervsmæssigt. Dermed er det ikke omfattet af miljøtilsynbekendtgørelsens kapitel 2 og 3, husdyrgødningsbekendtgørelsen eller brugerbetalingsbekendtgørelsen.

Læs nærmere begrundelse herunder.

Begrundelse

Udgangspunktet er, at miljøtilsynet skal planlægges og udføres efter det retsgrundlag, som dyreholdet har, dvs. det retsgrundlag dyreholdet er godkendt eller tilladt efter. Planlægning af tilsyn med husdyrbrug, der er godkendt eller tilladt efter §§ 16 a eller 16 b i husdyrbrugloven eller efter de tidligere gældende regler i §§ 11 eller 12 i husdyrbrugloven eller § 33 i miljøbeskyttelsesloven, skal således tage udgangspunkt i det retsgrundlag, husdyrbruget er godkendt eller tilladt efter.

Tilsvarende gælder som udgangspunkt også for tilsynets udførelse, uanset om husdyrbrugets godkendelse eller tilladelse kun er delvist udnyttet. Dvs. at der på tilsynet skal føres kontrol med overholdelsen af vilkårene i husdyrbrugets godkendelse eller tilladelse, og det er op til kommunen at vurdere i hvilket omfang, der skal håndhæves på tilsynet, jf. husdyrbruglovens § 46.

For ejendomme med erhvervsmæssige dyrehold, som ikke er omfattet af kravet om godkendelse eller tilladelse efter §§ 16 a eller 16 b, gælder der særlige regler i henhold til miljøtilsynsbekendtgørelsen.

Mens udgangspunktet er, at tilsynsplanlægning skal tage udgangspunkt i tilsynsmyndighedens kendskab til ejendommen og dets dyrehold, skal man være opmærksom på, at miljøtilsynsbekendtgørelsens krav om regelmæssige tilsyn, jf. bekendtgørelsens kapitel 2 og 3, alene finder anvendelse på de virksomheder og husdyrbrug m.v., som er nævnt i bekendtgørelsens § 1, stk. 2.

Ifølge miljøtilsynsbekendtgørelsens § 1, stk. 2 nr. 4, finder bekendtgørelsens krav om regelmæssige tilsyn anvendelse på ejendomme med erhvervsmæssigt dyrehold, som inden den 1. august 2017 var omfattet af regelmæssigt tilsyn efter reglerne i bekendtgørelse nr. 1519 af 7. december 2016 om miljøtilsyn, indtil kommunalbestyrelsen meddeler godkendelse eller tilladelse efter §§ 16 a eller 16 b, jf. § 1, stk. 2, nr. 3, eller træffer afgørelse om, at ejendommen med erhvervsmæssigt dyrehold ikke er omfattet af krav om godkendelse eller tilladelse efter §§ 16 a eller 16 b.

Det følger heraf, at ejendomme omfattet af kravet om regelmæssige tilsyn i henhold til miljøtilsynsbekendtgørelsen er ejendomme med erhvervsmæssigt dyrehold, og som inden den 1. august 2017 udgjorde et husdyrbrug over 3 dyreenheder. Begge betingelser skal være opfyldt samtidigt. For at være omfattet af miljøtilsynsbekendtgørelsens krav om regelmæssige tilsyn, skal der således både være tale om ejendom med erhvervsmæssigt dyrehold og ejendommen skal, i henhold til de hidtil gældende regler, have været omfattet af kravet om regelmæssige tilsyn.

Grænsen for erhvervsmæssigt dyrehold, jf. bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter (miljøaktivitetsbekendtgørelsen), § 7, stk. 2, nr. 3, litra b, er 4 stykker kvæg. En ejendom med alene 2 stk. kvæg udgør derfor ikke et ”erhvervsmæssigt dyrehold”, jf. miljøaktivitetsbekendtgørelsens § 7, stk. 2. Det følger heraf, at en ejendom med 2 stk. kvæg som udgangspunkt ikke vil være omfattet af miljøtilsynsbekendtgørelsens krav om regelmæssige tilsyn, uanset om ejendommen tidligere har anmeldt et dyrehold, der overskrider størrelsesgrænsen for erhvervsmæssigt dyrehold (3 dyreenheder).    

En ejendom med 2 stk. kvæg vil imidlertid være omfattet af miljøtilsynsbekendtgørelsens øvrige bestemmelser, herunder kravet om afgivelse og offentliggørelse af oplysninger, jf. bekendtgørelsens kapitel 4. I henhold til miljøtilsynsbekendtgørelsens bilag 3 (Oversigt over grupper, som afgivelsen af oplysninger, jf. §§ 14, 15 og 18, skal omfatte) vil oplysninger om tilsyn med denne type ejendomme skulle afgives i gruppe 17 (øvrige landbrug, som ikke er omfattet af felterne 2-4, 7, 11 og 16). Kommunen er endvidere forpligtet, uanset om ejendommen er eller ikke er omfattet af kravet om regelmæssige tilsyn, til at føre et aktivt tilsyn med ejendommen.    

En ejendom, der ikke overskrider størrelsesgrænserne for ikke-erhvervsmæssigt dyrehold, jf. miljøaktivitetsbekendtgørelsens § 7, stk. 2, er heller ikke omfattet af husdyrgødningsbekendtgørelsen, da den alene finder anvendelse på ejendomme med erhvervsmæssigt dyrehold. Dog kan ejendommen være omfattet af husdyrgødningsbekendtgørelsen, hvis der på ejendommen anvendes eller opbevares husdyrgødning svarende til produktionen fra et erhvervsmæssigt dyrehold. Dette fremgår af husdyrgødningsbekendtgørelsens § 2, stk. 1.

En ejendom, der ikke overskrider størrelsesgrænserne for ikke-erhvervsmæssigt dyrehold, og hvor der ikke anvendes eller opbevares husdyrgødning svarende til produktionen fra et erhvervsmæssigt dyrehold, er således ikke omfattet af husdyrgødningsbekendtgørelsens krav.

Det kan tilføjes, at tilsyn med et dyrehold, som ikke overskrider størrelsesgrænserne for ikke-erhvervsmæssigt dyrehold ikke er brugerbetalingsbelagt. Dette skyldes, at der alene kan opkræves brugerbetaling (for tilsyn) på virksomheder og husdyrbrug m.v., som er nævnt i brugerbetalingsbekendtgørelsens § 2.

Udnytter en ejendom, som ikke overskrider størrelsesgrænserne for ikke-erhvervsmæssigt dyrehold, en tidligere anmeldelse på sådan en måde, at størrelsesgrænserne for ikke-erhvervsmæssigt dyrehold overskrides, bliver ejendommen omfattet af husdyrgødningsbekendtgørelsen, jf. § 2, stk. 1. Det følger heraf, at kommunen vil skulle føre tilsyn med overholdelsen af kravene i husdyrgødningsbekendtgørelsen og at tilsynet vil skulle tilrettelægges i overensstemmelse med husdyrgødningsbekendtgørelsens § 53. Kommunen skal bl.a. mindst hvert 6. år påse, at reglerne i bekendtgørelsens kapitel 6 om opbevaring af fast husdyrgødning og bundfald overholdes, jf. § 53. stk. 2.

Tilsyn med et dyrehold, som overskrider størrelsesgrænserne for ikke-erhvervsmæssigt dyrehold, vil være brugerbetalingsbelagt, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsens § 2, stk. 1, nr. 5, og ejendommen vil være omfattet af miljøtilsynsbekendtgørelsens øvrige bestemmelser, herunder kravet om afgivelse og offentliggørelse af oplysninger, jf. kapitel 4. I henhold til miljøtilsynsbekendtgørelsens bilag 3 (Oversigt over grupper, som afgivelsen af oplysninger, jf. §§ 14, 15 og 18, skal omfatte) vil oplysninger om tilsyn med disse typer ejendomme skulle afgives i gruppe 16 (landbrug, som ikke er omfattet af felterne 2-4, 7 og 11, men som er omfattet af bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.).

Hvis der generelt er tale om både midlertidige og permanente nedsættelser af dyreholdet, vil det være relevant at se på reglerne om udnyttelse samt helt og delvist kontinuitetsbrud. Her skal kommunen dog være opmærksom på, hvilke regler, der finder anvendelse i de konkrete tilfælde.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken