Skal afløb virke i stalde med faste drænede gulve med 2 % fald mod afløb

08-02-2021

Spørgsmål

Når vi er på tilsyn konstatere vi indimellem at stalde med faste drænede gulve med 2 % fald mod afløb ikke fungerer. Afløbet er stoppet. Landmanden oplyser at det altid er stoppet. Og hvis han renser det stopper det i løbet af et døgn. Det skyldes at det rør, der ligger under afløbet kun er 110 mm. Kan kommunen kræve at afløb i faste drænede gulve med 2 % fald mod afløb skal fungere korrekt. Det vil sige at afløbet ikke må være stoppet. Hvis vi indskærper det, hvilken lov skal vi så henvise til?


Svar

Ja, hvis gulvet ikke fungerer efter hensigten, kan kommunen godt indskærpe, at det skal laves. Stalde skal være indrettet med gulve udført af bestandige materialer og med afløb til opsamlingsbeholder. Dette fremgår af husdyrgødningsbekendtgørelsens § 9. Det fremgår endvidere af husdyrgødningsbekendtgørelsens § 25, at bl.a. staldanlæg skal vedligeholdes og renholdes, så de til enhver tid overholder bekendtgørelsens krav. Hvis afløbet stopper til, så gulvet er tilsølet, skal afløbet renholdes eller vedligeholdes så det fungerer efter hensigten.

Kommunen har endvidere mulighed for at påbyde at forureningen skal nedbringes, hvis et husdyrbrug medfører uhygiejniske forhold eller væsentlig forurening. Hjemlen til at påbyde dette findes i husdyrbruglovens kapitel 4. Det afhænger af hvilket retsgrundlag husdyrbruget har, hvilke krav der kan stilles og hvilken hjemmel i kapitel 4, der skal bruges.

Se også helpdeskssvar om svineri i stalde.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken