Overproduktion

05-03-2019

Spørgsmål

Jeg har læst følgende svar i har givet vedr. overproduktion: https://husdyrvejledning.mst.dk/helpdesk/helpdesk-svar/tilsyn-og-haandhaevelse/overproduktion/ Jeg har supplerende spørgsmål til svaret, som jeg håber i kan afklare. Vi har en ejendom, som ikke tidligere har fået en godkendelse/tilladelse efter husdyrbrugloven. Der er anmeldt en ikke-godkendelsespligtig udvidelse (fulde stalde, § 19f) i 2012. Nu har landmanden udvidet produktionen uden forudgående godkendelse/tilladelse, hvilken § skal vi indskærpe efter, når vi ikke ved hvad ammoniakemissionen fra ejendommen er? Vi har i en tilsvarende overproduktions sag set, at et husdyrbrug uden godkendelse/tilladelse har en ammoniakemission på langt over 3.500 kg. I dette tilfælde vil der vel skulle indskærpes efter § 16 a?


Svar

Det følger af husdyrgødningsbekendtgørelsens § 70, stk. 1, at der for fast placerede husdyranlæg med tilhørende dyrehold, der er etableret før 1. august 2017, skal ske anmeldelse til kommunen, første gang dyreholdet udvides eller ændres den 1. august 2017 eller senere.

Det følger videre af husdyrgødningsbekendtgørelsens § 70, stk. 5, at hvis etableringen, udvidelsen eller ændringen kræver godkendelse eller tilladelse efter §§ 16 a eller 16 b i husdyrbrugloven eller anmeldelse efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, skal en ansøgning eller anmeldelse i stedet med relevante oplysninger efter husdyrgødningsbekendtgørelsens § 70, stk. 2 indgives efter reglerne i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.
En kommune skal sørge for lovliggørelse af et ulovligt forhold, der ikke er af underordnet betydning. Dette følger af husdyrbruglovens § 46.
En kommune kan med hjemmel i husdyrbruglovens § 48 påbyde, at et husdyrbrug skal ansøge om en godkendelse eller en tilladelse efter husdyrbruglovens §§ 16 a eller 16 b, eller at der skal foretages en anmeldelse efter anmeldelsesreglerne i husdyrgødningsbekendtgørelsens § 70. 
Reglerne om godkendelse- og tilladels efter husdyrbrugloven finder som udgangspunkt anvendelse, hvis der er tale om et husdyranlæg, der tilsammen har et produktionsareal på mere end 100 m², gødnings- og ensilageopbevaringsanlæg og andre driftsbygninger m.v. til brug for husdyrhold, som ligger på samme ejendom. § 7 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen fraviger i visse tilfælde dette udgangspunkt.
Hvis det af sagen fremgår, at tilladelseskravet eller godkendelseskravet i husdyrbrugloven finder anvendelse, og kommunen ikke ved, hvad ammoniakemissionen er ved indskærpelsen efter husdyrbrugloven, må den henvise til retlig lovliggørelse efter husdyrbruglovens §§ 16 a eller 16 b. Under behandlingen af husdyrbrugets ansøgning vil det fremgå, om ansøgningen skal behandles efter husdyrbruglovens §§ 16 a eller 16 b.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken