Opretholdelse af minkproduktions tilladelse ved midlertidig produktion ophør

30-04-2020

Spørgsmål

Bortfald af produktionsretten.

Minkfarmen er godkendt til 2.500 minktæver i 1986 og reguleret via tilsyn siden. Hvor stor skal minkproduktionen være for at produktions tilladelsen opretholdes? Vi har meddelt 87 minktæver. Da det svarer til et erhvervsmæssigt dyrehold over 3 DE. Minkbruget mener 1 mink er nok! Er der "mink" på minkfarmen inden for en 3 års periode er produktionstilladelsen intakt, hvis der på et tilsyn fremvises faktura på indkøb af foder, mink mm. Tidligere var der ulovbestemte regler om delvis kontinuitetsbrud for sådanne tilladelser. I 2008 blev miljøbeskyttelsesloven imidlertid ændret efter kritik fra ombudsmanden, således at bortfald af produktionsret kun kan finde sted ved det fuldstændige ophør i mere end 3 år for produktionstilladelser meddelt efter miljøbeskyttelsesloven og som ikke er omfattet af reglerne om kap. 5 godkendelser. Kontinuitetsbrudsreglerne er beskrevet i miljøbeskyttelseslovens §78a.

§ 78 a. En tilladelse, godkendelse eller dispensation efter loven eller efter regler, der er udstedt i medfør af denne lov, bortfalder, hvis den ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år, jf. dog stk. 2 og § 78 b.

Stk. 2. Miljø- og fødevareministeren kan fastsætte regler om, at uudnyttede tilladelser, godkendelser eller dispensationer efter loven eller efter regler, der er udstedt i medfør af denne lov, bortfalder på et andet tidspunkt end efter stk. 1.


Svar

Kontinuitetsbrud for afgørelser efter de før 1. januar 2007 gældende regler, herunder bl.a. lokaliseringsgodkendelser og anmeldelser efter husdyrgødningsbekendtgørelsen, reguleres hverken af kontinuitetsbrudsreglerne i husdyrbrugloven eller reglerne i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens kapitel 19. Hvilke regler eller principper, der gælder for den enkelte afgørelse, afhænger af det lovgrundlag, den knytter sig til.

Efter miljøbeskyttelseslovens § 78 a, stk. 1, bortfalder en tilladelse, godkendelse eller dispensation efter loven eller regler udstedt i medfør af loven, der ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år. Bestemmelsen omfatter alene det fulde ophør. Der vil således kun kunne ske bortfald af hele godkendelsen m.v., og kun hvis produktionen helt ophører i 3 sammenhængende år. Bl.a. lokaliseringsgodkendelser og forhåndsanmeldelser anses for omfattet af bestemmelsen.

Det delvise kontinuitetsbrud, som fulgte af de ulovbestemte regler, gjaldt indtil 1. april 2008. Den 1. april 2008 trådte miljøbeskyttelseslovens § 78 a i kraft, som fastsætter, at der alene sker kontinuitetsbrud ved et fuldstændigt ophør og bestemmelsen gælder således for de produktionsrettigheder, der ikke er bortfaldet inden bestemmelsens ikrafttræden. 

Når dyreholdet er omfattet af kontinuitetsbrudsreglen i miljøbeskyttelseslovens § 78 a, stk. 1, kan ejeren eller den driftsansvarlige for dyreholdet nøjes med at bevare dyreholdet på et minimalt niveau for at bevare den oprindelige lokaliseringsgodkendelse som den lovlige ramme for sin produktion.

Se i øvrigt bl.a. disse helpdesksvar: 
https://husdyrvejledning.mst.dk/helpdesk/helpdesk-svar/kontinuitet/kontinuitetsbrud-gl-praksis-el-ny-regel/ og https://husdyrvejledning.mst.dk/helpdesk/helpdesk-svar/kontinuitet/de-gamle-regler-om-kontinuitet-anmeldt-eller-vvm-screenet-dyrehold/


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken