Ny brugerbetalingsbekendtgørelse

17-10-2017

Spørgsmål

I §§ 1 og 3 i brugerbetalingsbekendtgørelsen står der hvilke aktiviteter vi skal kræve brugerbetaling for. I § 2 står der for hvilke virksomheder vi skal opkræve brugerbetaling. I den gamle bekendtgørelse var § 2, stk. 1, nr. 3 de virksomheder der havde en arealgodkendelse. I den nye bekendtgørelse er § 2, stk. 1, nr. 3 ændre til ” Arealer, der er omfattet af bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v.”. Men hvad er det for nogle arealer og hvad giver det af virksomheder? Ser man bort fra § 2, stk. 1, nr. 3 så er den nedre grænse for landbrug der er omfattet af brugerbetaling Erhvervsmæssigt dyrehold (jf. § 2, stk. 1, nr. 5). Tilføjer § 2, stk. 1, nr. 3 nogle virksomheder i forhold til denne grænse? Og i så fald hvilke?


Svar

§ 2, stk. 1, nr. 3 henviser, som du selv skriver til arealer omfattet af husdyrgødningsbekendtgørelsen. Af husdyrgødningsbekendtgørelsens § 2, stk. 1, fremgår det, at Denne bekendtgørelse finder anvendelse på ejendomme med erhvervsmæssigt dyrehold og på ejendomme uden erhvervsmæssigt dyrehold, hvis der på ejendommen anvendes eller opbevares husdyrgødning svarende til produktionen fra et erhvervsmæssigt dyrehold.

Dvs. der hvor brugerbetalingsbekendtgørelsens § 2, stk. 1, nr. 3, adskiller sig fra den generelle nedre grænse som angivet i § 2, stk. 1, nr. 5, er når der alene er tale om planteavlere, der anvender gødning svarende til produktionen fra erhvervsmæssigt dyrehold.

Det næste spørgsmål vil så naturligt være, hvornår disse i så fald vil skulle betale brugerbetaling. Det vil de i de tilfælde, hvor de enten får et reaktivt tilsyn eller et fosforerosionstilsyn i de tilfælde, hvor tilsynet giver anledning til yderligere tilsynsindsats.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken