Lukning af teltoverdækning på gyllebeholder

25-01-2018

Spørgsmål

Hvordan kan man håndhæve at gyllebeholder med teltoverdækning, for lukket deres teltoverdækning igen, når de er færdige med at kører gylle ud.


Svar

Lige meget om overdækningen er et krav i en miljøgodkendelse eller bliver brugt istedet for undtagelsen hvor flydelag og logbog kan bruges som alternativ, skal krav om lukning af teltoverdækning håndhæves. Åbning af teltdugen må kun ske i forbindelse med omrøring, tømning og udbringning af gylle. Det kan accepteres at teltoverdækningen står åben i forbindelse med tømning og udbringning i en sammenhængende periode når der udkøres gylle. Herefter skal teltoverdækningen lukkes. 

Det følger af husdyrgødningsbekendtgørelsens § 22, stk. 1 at beholderen skal være forsynet med en overdækning. Set i sammenhæng med teltoverdækningens miljøeffekt på reduktion af ammoniak og lugt skal teltoverdækningen som udgangspunkt være lukket, før paragraffens formål er opfyldt.

I øvrigt henvises til Miljøstyrelsens vilkårsforslag ved udarbejdelse af miljøgodkendelser, hvor de samme principper gælder på husdyrbrug uden godkendelse. 

http://mst.dk/erhverv/landbrug/miljoeteknologi-og-bat/teknologilisten/gaa-til-teknologilisten/gylleopbevaring/vilkaarsforslag-fast-overdaekning-af-gyllebeholder-med-telt/

 

 


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken