Lugt og svineri i slagtesvinestier

08-02-2021

Spørgsmål

Vi har en slagtevineproducent, der har en godkendelse efter den gamle lovs § 12 til 429 dyreenheder, hvor der er mange klager over lugt. Jeg var inde i staldene og kunne konstatere, at grisene sviner meget på det faste gulv. Det betød også, at grisene var meget beskidte. Hvilket igen bevirkede at der kom meget lugt fra grisene. Kan kommune kræve at landmanden sørge for at grisene ikke sviner så meget i stierne? Hvis ja hvilken lov skal vi så henvise til?


Svar

Ja, det kan kommunen godt kræve. Tallene for ammoniak- og lugtemissionen fra forskellige staldsystemer i husdyrgodkendelse.dk er baseret på, at staldene drives, så grisene ikke tilsøles og staldinventaret holdes rent. Dette er en forudsætning for miljøgodkendelsen. Kommunen kan indskærpe at de forudsætninger, der ligger til grund for godkendelsen, overholdes. Det er et grundlag for godkendelsen, at den er givet til at have grise i et bestemt staldsystem, som fremgår af ansøgningen. Det er en forudsætning for lugtberegningerne, at staldsystemerne fungerer efter hensigten, så stierne som udgangspunkt er rene.  
De fleste miljøgodkendelser har et indledende vilkår om, at forudsætningerne beskrevet i ansøgningen skal overholdes, og de fleste miljøgodkendelser indeholder tillige et vilkår om, at staldene mm skal renholdes for at undgå lugt. Men selvom kommunen ikke har fastsat vilkår om, at stalde og omgivelser skal renholdes, kan kommunen indskærpe, at staldene renholdes så lugten ikke overstiger grundlaget for godkendelsen, da det er en forudsætning for godkendelsen og dermed retsgrundlaget for husdyrproduktionen.
Kommunen skal sørge for, at et ulovligt forhold bliver lovliggjort, medmindre det vurderes at være af underordnet betydning, jf. husdyrbruglovens § 46. Kommunen har pligt til at meddele den ansvarlige for husdyrbruget, at det ulovlige forhold skal bringes til ophør. Det fremgår af lovens § 48. 
Opleves der mere lugt, end der må forventes under de forudsætninger og vilkår, der er for godkendelsen og det ved tilsyn gentagne gange (det er kommunen, der vurderer, om det er et enkeltstående tilfælde eller et generelt problem) konstateres, at der er usædvanligt svineri i stalden, skal kommunen indskærpe overholdelse af vilkårene i miljøgodkendelsen og de driftsmæssige metoder og indretning af stalden, der er en forudsætning for godkendelsen, og dermed husdyrbrugets retsgrundlag. 

Er der derudover f.eks. usikkerhed om årsagerne til den uventede øgede forurening (her lugt) eller kommunen ønsker yderligere oplysninger til vurdere forureningen, kan kommunen  jf. § 53 i husdyrbrugloven kræve, at den ansvarlige for husdyrbruget skal give oplysninger, som har betydning for vurderingen af forureningen og for eventuelle afhjælpende foranstaltninger. Det betyder, at kommunen kan kræve oplysninger om f.eks. ventilationsforhold, lovpligtig overbrusning af grisene og andre typiske årsager til, at der er ekstra svinet i stalden og dens omgivelser. Det fremgår endvidere af § 53, at kommunen kan påbyde den ansvarlige for husdyrbruget at udtage prøver, klarlægge årsagerne til forureningen, og klarlægge hvordan følgerne af forureningen kan afhjælpes eller forebygges etc. 

Efter § 53, stk. 2, kan kommunen tillige revidere vilkårene for godkendelsen for at forbedre husdyrbrugets kontrol med egen forurening eller for at opnå et bedre tilsyn. Det kan f.eks. være logbog/elektronisk logning for rengøring, overbrusning og ventilation, som kan forbedre kommunens mulighed for at føre tilsyn med at svineriet i staldene nedbringes. 

Kommunen bør være opmærksom på, at der proportionalitet mellem omfanget og udgiften til de påbudte undersøgelser, foranstaltninger m.v. og omfanget og arten af den forurening, som husdyrbruget antages at give anledning til.
 
Endeligt har kommunen mulighed for at meddele påbud om, at lugten (forureningen) skal nedbringes, jf.  husdyrbruglovens § 39. § 39 kan anvendes på husdyrbrug med godkendelser efter §§ 16 a eller 16 b, samt på husdyrbrug, som er godkendt efter de tidligere gældende regler i §§ 11 og 12 eller, som er godkendt efter § 33 i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovens § 43 a, stk. 1. 
Et sådant påbud efter § 39 må som udgangspunkt først gives 8 år efter miljøgodkendelsen er meddelt, jf, lovens § 40, stk. 1. Der er dog mulighed for at meddele påbud før de 8 år er gået, hvis f.eks. forureningen går ud over det, der blev lagt til grund da godkendelsen blev givet jf. § 40, stk. 2 nr 3 og godkendelsen er givet efter lovens § 16 a, stk. 2 og 4 (§ 40, stk.2), eller efter de tidligere gældende regler i § 12, stk. 1, nr. 1, 2 eller 3 (§ 43a, stk. 3), dvs. IE-husdyrbrug. Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken