Krav til dokumentation ved flytbare hytter

05-11-2018

Spørgsmål

Hvad er baggrunden for at flytbare hytter, der flyttes minimum hver 9. uge ikke skal lave optegnelser over placeringen? Hvordan skal kommunen så kontrollere om hytterne ikke placeres det samme sted inden 12 mdr.? Og så ønskes en uddybning af følgende fra vejledningen ´Kravet gælder umiddelbart og håndhæves i forbindelse med evt. tilsyn´ Hvad menes der med umiddelbart?


Svar

Når der i vejledningen står, at ”Kravet gælder umiddelbart og håndhæves i forbindelse med evt. tilsyn ”, betyder det, at reglen ligesom alle andre regler i husdyrgødningsbekendtgørelsen er umiddelbart gældende.

Ejendomme med et erhvervsmæssigt dyrehold, skal derfor overholde alle krav, f.eks. også afstandskravene i bekendtgørelsen uden at kommunen behøver at meddele dette som f.eks. vilkår i tilladelser eller afgørelser om anmeldelse.

Dette gør sig også gældende i forhold til hvad der skal til for, at hytten ikke er underlagt kravet om fast bund og afløb, hvor de flytbare hytter skal flyttes for at undgå at blive fastplaceret med et krav om fast bund og afløb.

Hvis kommunen ønsker at kontrollere, at de flytbare hytter ikke er placeret det samme sted i et år, kan kommunen evt. lave et opfølgende tilsyn. 


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken